Untitled Document
กลับไปค้นรายการอื่นๆ
ข้อมูลการพัฒนาและอบรม
ชื่อ หลักสูตรการอบรม กลุ่มสาระฯ สถานที่จัดอบรม วันเริ่มอบรม วันสิ้นสุด
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ การบูรณาการฐานการเรียนรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษา อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2555-03-26 2555-03-27
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ การจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่าน ภาษาไทย โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 2549-11-11 2549-11-12
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ สำนักปฏิบัติธรรม วัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 2555-09-28 2555-09-30
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ การบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2555-09-17 2555-09-19
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2555-06-01 2555-06-01
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-01 2555-07-10
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e - Training คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553-11-01 2553-12-01
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2554-05-15 2554-05-15
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-01 2555-07-10
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-01 2555-07-10
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ หลักสูตรแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อื่น ๆ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2554-07-08 2554-07-08
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 2550-06-28 2550-06-30
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอนรุ่นที่3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2553-06-26 2553-06-29
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ ศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนวัดมโนรม อื่น ๆ จังหวัดชลบุรี 2554-09-12 2554-09-13
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ การสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2555-03-11 2555-03-11
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ แกนนำสุขภาพตามโครงการเด็กไทยทำได้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2554-07-14 2554-07-14
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 2553-11-27 2553-12-29
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-01 2555-07-10
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-01 2555-07-10
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2554-08-05 2554-08-05
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ ศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อื่น ๆ โรงเรียนวัดบ้านกลับ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 2554-07-22 2554-07-22
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็ก อื่น ๆ มูลนิธิเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับจังหวัดสระแก้ว 2553-07-05 2553-07-08
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ ศึกษาดูงานโรงเรียนช่องแสมสาร อื่น ๆ โรงเรียนช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2555-02-10 2555-02-10
นาง พลับพลึง รังสินธ์ุ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดบางนาใน พระอารามหลวง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2553-06-17 2553-06-19
นาง สายรุ่ง บุญเฮ้า คนิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สพฐ. 2555-05-09 2555-05-09
นาง สายรุ่ง บุญเฮ้า ภาษาไทย ภาษาไทย สพฐ. 2555-05-04 2555-05-04
นาง สายรุ่ง บุญเฮ้า e-Training กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพฐ. 2555-05-09 2555-05-09
นาง สายรุ่ง บุญเฮ้า ภาษาไทย ภาษาไทย สพฐ. 2555-05-09 2555-05-09
นาย ;วิศาล สมบูรณ์พงษ์ การอบรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยทัย 2546-04-08 2546-04-11
นาย ;วิศาล สมบูรณ์พงษ์ อบรมครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต(วิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยทัย 2542-05-04 2542-05-07
นาย ;วิศาล สมบูรณ์พงษ์ อบรมครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังยาว 2548-03-07 2548-03-16
นาย ;วิศาล สมบูรณ์พงษ์ การอบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน สุขศึกษาและพลศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย 2553-03-04 2553-03-05
นาย ;วิศาล สมบูรณ์พงษ์ อบรมหลักสูตร"กลยุทธการพัฒนาการบวนการคิด"โครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอรัญประเทศ 2548-11-12 2548-11-13
นาย ;วิศาล สมบูรณ์พงษ์ การอบรมโครงการ"วอลเล่ย์บอลจากศูนย์สู่ฮีโร่ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงยิมโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2553-06-19 2553-06-20
นาย ;วิศาล สมบูรณ์พงษ์ การอบรมครูทั้งระบบระดับกลาง คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-08-06 2554-08-27
นางสาว Chuntana Boonmark การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิวิชาเอก วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2553-11-26 2553-12-29
นางสาว Chuntana Boonmark ครูวิทยาศาสตร์ระดับกลาง วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออร์ 2554-08-07 2554-08-21
นาย `ศุภชาติ พรหมทิพย์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-06-08 2556-06-08
นาย `ศุภชาติ พรหมทิพย์ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรรม และวินับสำหรับข้สราชการครู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-04-29 2556-04-30
นาย kampee saitong โครงการค่ายพระ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดหนองมั่ง 2553-08-09 2553-08-09
นาย kampee saitong ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมและร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพฐ. 2555-06-23 2555-06-23
นาย kampee saitong โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดหนองแวง 2553-01-26 2553-01-27
นาย kampee saitong กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สพฐ. 2555-06-15 2555-06-15
นาย kampee saitong แนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-15 2555-06-15
นาย kampee saitong เป็นวิทยากรจัดอบรมนักเรียนตามโครงการค่ายเยาวชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจป้องกันยาเสพติดประจำปี 2555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2555-08-23 2555-08-23
นาย kampee saitong การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-15 2555-06-15
นาง waree niyomtham ศึกษาดูงานการการจัดหลักสูตรคณิตศาสตร์ประเทศเวียดนาม คณิตศาสตร์ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 2551-09-10 2551-09-16
นาง waree niyomtham สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีศรีตำบล อื่น ๆ ศูณย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี โดย สพฐ. 2555-08-07 2555-08-11
นาง waree niyomtham หลักสูตรครูแนะแนว โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553-08-16 2553-08-20
นาง waree niyomtham ศึกษาดูงาน ประเทศไต้หวัน คณิตศาสตร์ ประเทศไต้หวัน โดยสพฐ. 2555-07-23 2555-07-28
นาง waree niyomtham หลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คณิตศาสตร์ สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 2550-02-19 2550-02-24
นาง waree niyomtham นำเสนอผลงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรท างการศึกษาสู่มืออาชีพ คณิตศาสตร์ สพท.สก2 2553-01-15 2553-01-16
นาง waree niyomtham คณะกรรมการจัดแข่งขันกิจกรรมในงาน"มหกรรมรักการอ่าน" ภาคกลาง ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2549-09-07 2549-09-07
นาง waree niyomtham การจัดการแข่งขันคณิืตศาสตร์นานาชาติ คณิตศาสตร์ เขตบริหารพิเศษประเทศฮ่องกง 2553-07-09 2553-07-14
นาง waree niyomtham การจัดการแข่งขันคณิืตศาสตร์นานาชาติ คณิตศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย 2554-07-17 2554-07-24
นาง waree niyomtham การจัดการแข่งขันคณิืตศาสตร์นานาชาติ คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 2551-10-25 2551-10-30
นาง waree niyomtham วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการคิดและขับเคลื่อนสู่ห้องเรียน คณิตศาสตร์ สพท.สก2 2552-06-06 2552-06-07
นาง waree niyomtham การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา คณิตศาสตร์ สสวท. 2553-02-10 2553-02-11
นาง waree niyomtham เป็นวิทยากรประชุมปฏิบัติการร่วมเรียนรู้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 2550-09-18 2550-09-21
นาง waree niyomtham พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training คณิตศาสตร์ ระบบinternet 2553-12-01 2553-12-06
นาง waree niyomtham การเผยแพร่เทคนิคการวัดผลประเมินผล วืิชาคณิืิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สสวท. 2553-01-20 2553-01-22
นาง กชพร ถาวรยิ่ง โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ภาษาไทย มศว. 2555-04-24 2555-04-25
นาง กชพร ถาวรยิ่ง โครงการหมอภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ภาษาไทย มศว. 2555-05-07 2555-05-08
นาง กชพร ถาวรยิ่ง โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านการวัดและประเมิน ภาษาไทย มศว. 2555-03-25 2555-05-01
นาง กชพร ถาวรยิ่ง การพัฒนาครูด้านการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่ก่ีศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-08-09 2554-10-09
นาง กชพร ถาวรยิ่ง การคัดกรองเด็กที่เสี่ยงต่อภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับปฐมวัย อื่น ๆ มศว. 2555-06-24 2555-06-24
นางสาว กนกพร อ่อนศรีน้อย สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดเขาแก้วเสด็จ 2555-08-07 2555-08-11
นางสาว กนกพร อ่อนศรีน้อย ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนฯ อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-03-20 2556-03-20
นางสาว กนกพร อ่อนศรีน้อย การจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning และการจัดห้องเรียนออนไลน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศูนย์ ICT ชุมชนคำบลโคกสูง 2555-03-22 2555-03-24
นางสาว กนกพร อ่อนศรีน้อย ระบบโลกศาสตร์ความรู้สู่ชมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง วิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ 2556-04-29 2556-05-03
นางสาว กนกพร อ่อนศรีน้อย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555-05-14 2555-05-18
นางสาว กนกพร อ่อนศรีน้อย โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-06-01 2556-06-02
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e - Training หลักสูตรศิลปะ:ทัศนศิลป์ ศิลปะ สพฐ. 2553-12-09 2553-12-09
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-06-24 2553-06-25
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปะ ศิลปะ สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-07-24 2554-07-24
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดตาหลังใน อ.วังนำเย็น จ.สระแก้ว 2553-09-13 2553-09-17
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การอบรมทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสืออ่านประกอบ ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-01-15 2553-01-16
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2554-09-10 2554-09-11
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผ้สอนนาฏศิลป์ไทย ศิลปะ สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-03-06 2553-03-07
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ขั้นที่ 2 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2554-09-09 2554-09-09
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-10-02 2553-10-03
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ระดับกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงแรมปะการัง บางแสน จ.ชลบุรี 2554-08-23 2554-08-25
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ อบรมหลักสูตร ศิลปะ สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-02-06 2554-02-06
นางสาว กนกรัส รวมอานุวัฒน์ การพับกระดาษสร้างสรรค์สร้างสื่อปฐมวัย ศิลปะ วังประภารีสอร์ท 2554-09-25 2554-09-25
นาง กนกวรรณ ทองคำ การวัดผลประเมินการศึกษาปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-10-29 2555-10-29
นาง กนกวรรณ แก้วอนันต์ การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2556-06-03 2556-06-04
นาง กนกวรรณ ทองคำ การสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-29 2555-07-29
นาง กนกวรรณ แก้วอนันต์ พัฒนาผู้เรียน"ลูกเสือกับการพัฒนาผู้เรียน" กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2556-06-15 2556-06-15
นาง กนกวรรณ ทองคำ UTQปฐมวัย ภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ 2555-09-15 2555-09-15
นางสาว กนกหงษ์ ภูมิประเสริฐ การอบรมเชิงิบัติการการบูรณาการแท็บเล็ตสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย สพป.สระแก้วเขต 2 2555-09-10 2555-09-12
นางสาว กนกอร ชังเจริญ พัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระวิชา : ชุดการสอน อื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2553-07-11 2553-07-11
นางสาว กนกอร ชังเจริญ การบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-10-03 2555-10-05
นางสาว กนกอร ชังเจริญ การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตร สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553-12-08 2553-12-09
นางสาว กนกอร ชังเจริญ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปะ ศิลปะ สพป. สระแก้ว เขต 2 2554-07-24 2554-07-24
นางสาว กนกอร ชังเจริญ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์พกพา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-01-28 2555-01-29
นางสาว กนกอร ชังเจริญ ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ อื่น ๆ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 2554-02-25 2554-02-25
นางสาว กนกอร ชังเจริญ การอบรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร อื่น ๆ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 2555-07-18 2555-07-19
นางสาว กนกอร ชังเจริญ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนันทนาการ เกม และเพลง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 2553-07-21 2553-07-23
นางสาว กนกอร ชังเจริญ การอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554 อื่น ๆ สพป. สระแก้ว เขต 2 2554-05-13 2554-05-13
นางสาว กนกอร ชังเจริญ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ 2555-04-04 2555-04-06
นางสาว กมลพร อัตวานิช อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปี 2555 อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-29 2555-07-01
นางสาว กมลพร อัตวานิช อบรมขยายผลค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ O - NET สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับป.6 และ ม.3 ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต2 2555-07-30 2555-07-31
นางสาว กมลพร อัตวานิช อบรมการจัดกิจกรรมการสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-03-11 2555-03-11
นางสาว กมลพร อัตวานิช อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อื่น ๆ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2555-04-02 2555-04-06
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา อื่น ๆ โรงพยาบาลวัฒนานคร 2549-12-24 2549-12-24
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรูหลักสูตรขั้นพื้นฐาน อื่น ๆ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนไพรีระย่อ 2546-08-19 2546-08-19
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน และหลัสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป อื่น ๆ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-24 2555-06-24
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน อื่น ๆ สปอ.วัฒนานคร 2541-06-15 2541-06-18
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-๒๑๓๖ อื่น ๆ 2555-06-17 2555-06-17
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ วิชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาพรหมสุวรรณ 2533-08-11 2533-08-14
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-๒๑๒๗ อื่น ๆ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-19 2555-06-19
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ--๒๑๒๘ อื่น ๆ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-24 2555-06-24
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 อื่น ๆ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร 2546-04-05 2546-04-08
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ วิชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 348 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาลูกช้าง 2536-10-21 2536-10-28
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ หลักสูตร อย.น้อยประถมศึกษา อื่น ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2552-09-10 2552-09-10
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ ยุทธวิธีก้าวสู้อาจารย์ 3 ใหม่ ให้ประสบความสำเร็จ อื่น ๆ โรงงแรม......จ. ระยอง 2545-12-07 2545-12-07
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ หลักสูตรวิชาเฉพาะ UTQ-๒๑๒๓กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกาาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-16 2555-06-16
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การสัมนาบุคลากรระดับปฏิบัติการในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน อื่น ๆ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร 2544-06-26 2544-06-27
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ คุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพระ ตรู ผู้ปกครอง"ระดับกลุ่มเครือข่ายนครินทร์โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดบางนาใน ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 2553-02-08 2553-02-09
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สปอ.วัฒนานคร 2542-05-01 2542-05-04
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ งานอนามัยโรงเรียนและการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อื่น ๆ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร 2552-09-03 2552-09-03
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครูกลุ่มระดับกลาง คณิตศาสตร์ ศูนย์อบรม ETV โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-07-30 2554-08-07
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อื่น ๆ สปอ.วัฒนานคร 2534-05-14 2534-05-17
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเครือข่ายห้องเรียนครูมืออาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบุกระสัง 2548-06-11 2548-06-11
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังน้ำเน็นวิมยาคม 2539-01-09 2539-01-12
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาษาไทย ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขค 2 2554-08-21 2554-08-21
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ"เส้นทางสู่วิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 2549-07-29 2549-07-29
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ อบรมเสริมสร้างศักยภาพครูแกนนำในกสรป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ สุขศึกษาและพลศึกษา สพท.สระแก้ว เขต 2 2548-07-25 2548-07-26
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ สนับสนุนการอบรมขยายเครือข่ายแกนนำ อย.น้อย อื่น ๆ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 2550-06-05 2550-06-05
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ ผู้ฝึกสอนทักษะการเขียนเรียงความตามโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ภาษาไทย สพท.สระแก้ว เขต 2 2552-02-27 2552-02-27
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ภาษาไทย สพป.สระแก้ว 2555-02-01 2555-02-01
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ สัมมนาวิชาการแนวทางการจัดทำผลงานอาจารย์ 3 ตามเกณฑ์ใหม่ อื่น ๆ กลุ่มโรงเรียนไพรีระย่อ 2546-01-18 2546-01-18
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การประชุทเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อื่น ๆ สพท.สระแก้ว เขต 2 2552-09-17 2552-09-17
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ ผ่านการอบรมครูวิทยสศสาตร์ ระดับประถมศึกษาทางโทรทัศน์เื่อการศึกษาครั้งที่5 วิทยาศาสตร์ สสวท. 2550-04-19 2550-05-17
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2551-05-05 2551-05-09
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ อบรมตามโครงการ อย.น้อย จังหวัดสระแก้ว อื่น ๆ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร 2548-06-08 2548-06-08
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัฒนานตร 2549-02-06 2549-02-10
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การอ่านทำยฃนองเสนาะ ภาษาไทย ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2548-04-09 2548-04-10
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ สำเร็จการฝีกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีวัฒนา 2537-11-07 2537-11-07
นางสาว กมลพรรณ นิสภวาณิชย์ การพัฒนาวิชาชีพครูในงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อื่น ๆ สพท.สระแก้ว เขต 2 2549-09-08 2549-09-08
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูศิลปะ ศิลปะ สพป.สก 2 2555-07-14 2555-07-15
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ ประชุมทางวิชาการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สก 2 2555-01-09 2555-01-09
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ – 2136การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง กลุ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สพฐ 2555-09-17 2555-09-17
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมคณิตศาสตร์ปฐมวัย คณิตศาสตร์ สพป.สก 2 2555-02-13 2555-02-13
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ – 2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อื่น ๆ สพฐ 2555-05-15 2555-05-15
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมการสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู อื่น ๆ สพป.สก 2 2555-02-21 2555-02-21
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ – 2128 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สพฐ 2555-09-17 2555-09-17
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ – 2133 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา กลุ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สพฐ 2555-09-17 2555-09-17
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ ศึกษาดูงานเพื่อรอรับการประเมินรอบสาม อื่น ๆ สพป.สก 2 2555-02-10 2555-02-10
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สพป.สก 2 2555-08-18 2555-08-18
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์ วิทย์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์ สพป.สก 2 2555-06-30 2555-07-01
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ – 2126 การศึกษาปฐมวัย อื่น ๆ สพฐ 2555-05-09 2555-05-09
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภาษาไทย สพป.สก 2 2555-06-08 2555-06-08
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ วิทยากรอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สก 2 2555-06-20 2555-06-20
นาง กมลรัตน์ ทิสมบูรณ์ อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย ม.บูรพา 2555-06-10 2555-06-15
นาง กมลา รักษาศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามกลุ่มสาระภาษาไทย ปีงบประมาณ 2555 ภาษาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 2555-08-06 2555-08-08
นาง กมลา รักษาศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย 2555-02-03 2555-03-03
นาง กมลา รักษาศิลป์ การสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-03-10 2555-03-10
นาง กมลา รักษาศิลป์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-02-15 2555-02-15
นาง กมลา รักษาศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน อื่น ๆ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 2555-09-11 2555-09-12
นาง กมลา รักษาศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา การเรียนการสอน การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้บาร์โมเดลในคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-06-01 2555-06-01
นาง กมลา รักษาศิลป์ การพัฒนาการสอนอ่านจับใจความสำคัญ ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-07-21 2555-07-22
นางสาว กรกนก บุญสอน พัฒนาทักษะบุคลากรครูผู้สอนเพศศึกษารอบด้าน สุขศึกษาและพลศึกษา ต้นซุงรีสอร์ท จ. นครนายก 2555-05-10 2555-05-11
นางสาว กรกนก บุญสอน อบรมการวัดและประเมินผล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วังประภา รีสอร์ท 2555-07-15 2555-07-16
นางสาว กรกนก บุญสอน ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ประจำปี 2555 อื่น ๆ สพป. สระแก้ว 2 2555-06-28 2555-06-30
นางสาว กรกนก บุญสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อื่น ๆ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 2555-03-29 2555-03-29
นางสาว กรกนก บุญสอน อบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ห้องประชุมทับทิม 2555-06-16 2555-06-16
นางสาว กรกนก บุญสอน หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกายธรรม 2555-04-02 2555-04-06
นางสาว กรกนก บุญสอน อบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อื่น ๆ ห้องประชุม สพป สระแก้ว เขต 1 2555-08-28 2555-08-28
นางสาว กรกนก บุญสอน นำนักเรียนร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ห้องประชุม บุษราคัม 2555-08-24 2555-08-24
นางสาว กรกนก บุญสอน อบรม UTQ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เว็บ UTQ 2555-06-17 2555-06-30
นางสาว กรกนก บุญสอน เข้าค่ายทักษะชีวิต สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา 2555-05-22 2555-05-24
นางสาว กรกนก บุญสอน ศึกษาดูงานโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 93 อื่น ๆ โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 93 2555-06-28 2555-06-30
นางสาว กรกนก บุญสอน อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง เทคนิคการพูด อื่น ๆ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 2555-04-25 2555-04-27
นางสาว กรกนก บุญสอน ร่วมชมนิทรรศการสัปดาห์อาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ห้องประชุมเพชรบูรพา 2555-08-17 2555-08-17
นางสาว กรกนก บุญสอน เข้าร่วมประกวดการจัดนินิทรรศการอาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม. บูรพา 2555-07-31 2555-07-31
นาง กรรณิการ์ นันทะเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา ภาษาไทย สพฐ. 2555-05-01 2555-06-13
นาง กรรณิการ์ เทศกาล ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 2552-12-02 2552-12-03
นาง กรรณิการ์ นันทะเทศ การสร้างเครือข่ายครูและบุคคลากรทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สพป.สระแก้วเขต 1 2555-07-06 2555-07-06
นาง กรรณิการ์ เทศกาล ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ภาษาต่างประเทศ สพท.สระบุรี เขต 1 2553-12-22 2553-12-22
นาง กรรณิการ์ นันทะเทศ การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-07-07 2555-07-08
นาง กรรณิการ์ เทศกาล อบอรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง" ระดับกลุ่มเครือข่ายนครินทร์ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน อื่น ๆ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมวัดบางนาใน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 2553-02-08 2553-02-09
นาง กรรณิการ์ นันทะเทศ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-01 2555-06-05
นาง กรรณิการ์ เทศกาล อบรมหลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอนรุ่นที่ 2 อื่น ๆ สพท.สก.2 2553-06-20 2553-06-23
นาง กรรณิการ์ นันทะเทศ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลในคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-06-14 2555-06-14
นาง กรรณิการ์ เทศกาล ศึกษาดูงานเผยแผ่ศาสนาวัฒนธรรมครั้งที่ 11 อื่น ๆ โรงเรียนอรัญประเทศ 2553-07-07 2553-07-07
นาง กรรณิการ์ นันทะเทศ การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา อื่น ๆ สพฐ. 2555-07-01 2555-07-09
นาง กรรณิการ์ เทศกาล อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ภาษาต่างประเทศ 2553-12-09 2553-12-09
นาง กรรณิการ์ นันทะเทศ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อื่น ๆ สพฐ. 2555-04-22 2555-04-28
นาง กรรณิการ์ เทศกาล อบรมครูทั้งระบบวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอรัญประเทศ 2553-12-19 2553-12-19
นาง กรรณิการ์ เทศกาล ศึกษาดูงานการจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน อื่น ๆ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 2553-02-04 2553-02-04
นาง กรรณิการ์ เทศกาล ศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ อื่น ๆ 2553-02-08 2553-02-08
นาง กรรณิการ์ เทศกาล อบรม A..L.T.C.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อื่น ๆ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี 2554-03-21 2554-03-26
นาง กรรณิการ์ เทศกาล อบรมครูใหม่ อื่น ๆ สพป.สก.2 2554-05-11 2554-05-11
นาง กรรณิการ์ เทศกาล การฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรครูเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผล ภาษาต่างประเทศ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2554-08-14 2554-08-18
นาง กรรณิการ์ เทศกาล อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM" อื่น ๆ 2554-08-09 2554-08-09
นาง กรรณิการ์ เทศกาล การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (สหวิทยาการ) ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 2552-10-16 2552-10-17
นาง กฤติกา ตีสถิตย์ การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อื่น ๆ สพป.สก.2 2556-05-15 2556-05-15
นาง กฤติกา ตีสถิตย์ การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-02-13 2555-02-13
นาง กฤติกา ตีสถิตย์ การพัฒนาการจัดประสบการณ์ปบมวัย อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 2556-06-15 2556-05-15
นาง กฤติกา ตีสถิตย์ โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว อื่น ๆ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว 2555-07-06 2555-07-06
นาง กฤติกา ตีสถิตย์ ศึกษาดูงานเกษตรพอเพียง การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 2556-05-31 2556-05-31
นาง กฤติกา ตีสถิตย์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555-05-18 2555-05-18
นาง กฤติกา ตีสถิตย์ การจัดกิจกรรมกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย(จำนวน 6 ชั่วโมง) อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-08-18 2555-08-18
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการกับองค์ความรู้ท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-02-07 2556-02-08
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-traning ภาษาต่างประเทศ สพฐ.ผ่านระบบ internet 2555-05-16 2555-06-15
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การประชุมปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-03-02 2556-03-02
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การจัดทำข้อมูลนักเรียน อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-07 2555-06-07
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft office อื่น ๆ บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2556-04-26 2556-04-27
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-22 2555-07-22
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับครูระดับประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ 2556-05-19 2556-05-21
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การขยายผลค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ O-NET สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6และม.3 ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต2 2555-07-30 2555-07-31
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อื่น ๆ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2556-05-28 2556-06-01
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ปี 2556 อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-11-23 2555-11-23
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ ทัศนศึกษา จ.ตากและ ประเทศเมียนมาร์ อื่น ๆ จ.ตาก และประเทศเมียนมาร์ 2555-12-22 2555-12-23
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ ระบบโลกศาสตร์องค์ความรู้สู่ชุมชนในจ.สระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง วิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตรร่วมกับชมรมวิทยาศาสตร์ 2556-04-29 2556-05-03
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ ประชุมสัมมนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อื่น ๆ สนง.สาธารณสุข อ.อรัญประเทศ 2555-11-12 2555-11-12
นาง กฤติยาณี เฉวียงวงค์ การศึกษาดูงานการทำนาด้วยควาย อื่น ๆ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 2555-04-08 2555-04-10
นาย กฤษฎา สิงขรรักษ์ ประชุมครูกีฬาตำบลท่าเกวียน อื่น ๆ อบต.ท่าเกวียน 2556-03-12 2556-03-12
นาย กฤษฎา สิงขรรักษ์ อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2566-04-29 2556-04-29
นาย กฤษฎา สิงขรรักษ์ ประชุมคณะกรรมการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน อื่น ๆ รพ.สต.ท่าเกวียน 2556-02-28 2556-02-28
นาย กฤษฎา สิงขรรักษ์ อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-03-16 2556-03-16
นาย กฤษฎา สิงขรรักษ์ อบรมเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2556-03-04 2556-03-07
นาย กฤษฎา สิงขรรักษ์ ประชุมจัดทำแผน บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-02-05 2556-02-05
นาย กฤษฎา สิงขรรักษ์ ร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ตำบลท่าเกวียน ภาษาไทย อบต.ท่าเกวียน 2556-04-14 2556-04-14
นาย กฤษฎา สิงขรรักษ์ อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ เขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 2556-05-21 2556-05-23
นาง กัญจน์สิรา คำพล เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถานศึกษา อื่น ๆ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 2553-05-10 2553-05-10
นาง กัญจน์สิรา คำพล เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์พกพา "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2555-01-28 2555-01-29
นาง กัญจน์สิรา คำพล การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว 2553-01-04 2553-02-04
นาง กัญจน์สิรา คำพล หลักสูตรการบูรณาการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-09-12 2555-09-14
นาง กัญจน์สิรา คำพล ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนประถมศึกษา อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2554-12-09 2554-12-09
นาง กัญจน์สิรา คำพล UTQ-2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อื่น ๆ www.utqonline.com 2555-06-25 2555-06-27
นาง กัญจน์สิรา คำพล การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วืชาเอก ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-02-01 2555-02-01
นาง กัญจน์สิรา คำพล UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ www.utqonline.com 2555-06-21 2555-06-22
นาง กัญจน์สิรา คำพล หลักสูตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.บูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว 2554-05-12 2554-05-12
นาง กัญจน์สิรา คำพล UTQ -2105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ www.utqonline.com 2555-06-20 2555-06-24
นาง กัญจน์สิรา คำพล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ โรงเเรมเเอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 2555-06-11 2555-06-14
นาง กัญจน์สิรา คำพล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-07-07 2555-07-08
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมชี้แจงเรื่องการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา2554 อื่น ๆ ห้องประชุมบุษราคม สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-02-22 2555-02-22
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ประจำปี 2555 อื่น ๆ www.utqonline.in.th 2555-04-20 2555-05-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงานเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. อื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 2554-09-14 2554-09-14
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ประจำปี 2555 อื่น ๆ www.utqonline.in.th 2555-04-20 2555-05-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงานเรื่องการประเมินคุณภาพภายใน อื่น ๆ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 2554-09-14 2554-09-14
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ประจำปี 2555 อื่น ๆ www.utqonline.in.th 2555-04-20 2555-05-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา(ครูกลุ่มระดับกลาง) คณิตศาสตร์ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-09-16 2554-09-18
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย ห้องพลอย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 2555-05-10 2555-05-13
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงานเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. อื่น ๆ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 2555-02-02 2555-02-02
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ประจำปี 2555 ภาษาไทย www.utqonline.in.th 2555-04-20 2555-05-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงานงานแข่งขันทักษะวิชาการภาคกลางภาคตะวันออก อื่น ๆ จ.กาญจนบุรี 2555-01-10 2555-01-11
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ประจำปี 2555 อื่น ๆ www.utqonline.in.th 2555-04-20 2555-05-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ(ก.พ.7)อิเล็คทรอนิกส์ อื่น ๆ ห้องบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-09-25 2554-09-25
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการขอเบิกเงินครูอัตราจ้าง อื่น ๆ ห้องบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-11-17 2555-11-17
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงานเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. อื่น ๆ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท อ.ตาพระยา 2554-10-03 2554-10-03
นาง กัญญา ปะนามะทัง พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2555 อื่น ๆ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-04-03 2555-04-03
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(นายกอบจ.) อื่น ๆ หอประชุม อบต.หนองน้ำใส 2555-02-23 2555-02-23
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน อื่น ๆ ห้องประชุม อบต.หนองตะเคียนบอน 2556-01-31 2556-01-31
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูผู้สอนวิทยาศษสตร์ระดับประถมศึกษา(ครูกลุ่มระดับกลาง) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2554-08-20 2554-08-28
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ประจำปี 2555 ภาษาต่างประเทศ www.utqonline.in.th 2555-04-20 2555-05-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล (ID Plan sk 2) อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-08-19 2554-08-19
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ประจำปี 2555 วิทยาศาสตร์ www.utqonline.in.th 2555-04-20 2555-05-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ 2554-09-08 2554-09-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการสอบ O-NET อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2556-01-28 2556-01-28
นาง กัญญา ปะนามะทัง สัมมนาโครงการระยะที่ 2 อื่น ๆ สปจ.สระแก้ว 2542-06-07 2542-06-07
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาปี 2556 จาก ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2556-02-09 2556-02-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูอนามัยด้านส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษาและพลศึกษา หอประชุมอำเภอวัฒนานคร 2542-06-17 2542-06-17
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2556 อื่น ๆ ห้องบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-03-16 2556-03-16
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเรื่องหลักสูตรใหม่ (การประเมินผล) แบบ ปพ.ต่างๆ อื่น ๆ มหาพันธ์รีสอร์ท อรัญประเทศ 2547-01-29 2547-01-30
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัฒนานคร 2547-06-25 2547-06-26
นาง กัญญา ปะนามะทัง การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว 2553-03-30 2553-03-31
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยเรื่องการอ่านบทร้อยกรองแนวคีตวรรณกรรม ช่วงชั้นที่ 2( ป.4-6) ภาษาไทย ห้องสัมมนามหาพันธ์ 2547-06-29 2547-06-30
นาง กัญญา ปะนามะทัง แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องสัมมนามหาพันธ์ 2547-08-09 2547-08-10
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 2542-08-13 2542-08-15
นาง กัญญา ปะนามะทัง การวิจัยในชั้นเรียน อื่น ๆ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้า 2547-08-14 2547-08-15
นาง กัญญา ปะนามะทัง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว 2554-05-12 2554-05-12
นาง กัญญา ปะนามะทัง การประชุมชี้แจงนโยบาย 4 ป. สู่การปฏิบัติ อื่น ๆ ห้องประชุมเทศบาลอรัญประเทศ 2547-09-04 2547-09-04
นาง กัญญา ปะนามะทัง สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอน อื่น ๆ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร 2542-09-16 2542-09-17
นาง กัญญา ปะนามะทัง เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมบูรพาภาษาไทย 47 อื่น ๆ โรงเรียนทัพพระยาวิทยา 2547-12-08 2547-12-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หอประชุทอำเภอวัฒนานคร 2554-06-28 2554-06-28
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-06-17 2554-06-17
นาง กัญญา ปะนามะทัง เป็นวิทยากรโครงการค่ายทักษะภาษาไทย ภาษาไทย โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก 2548-01-28 2548-01-29
นาง กัญญา ปะนามะทัง การสอนอ่านบทร้อยกรองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-07-09 2554-07-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูทางไกลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ อบรมในทีวี 2543-06-08 2543-08-24
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมทางไกลการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้"เติมต่อความมั่นใจ ผ่านทางไกลแก่เพื่อนครู" อื่น ๆ อบรมผ่านทีวี 2543-07-04 2543-09-26
นาง กัญญา ปะนามะทัง เป็นวิทยากรในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก 2548-02-17 2548-02-19
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมวิจัยในชั้นเรียน อื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 2548-05-19 2548-05-19
นาง กัญญา ปะนามะทัง ชมนิทรรศการการจัดงานมหกรรมวิทย์-คณิตฯ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร 2548-08-08 2548-08-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมโปรแกรม E-Book การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านวังรี 2548-11-24 2548-11-24
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Ms.Excel 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนร่มเกล้า 2543-08-07 2543-08-18
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน อื่น ๆ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 2548-12-28 2548-12-28
นาง กัญญา ปะนามะทัง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ อื่น ๆ ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์สระแก้ว 2549-01-30 2549-01-31
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมทางวิชาการ "มาตรฐานวิชาชีพครู" อื่น ๆ โรงเรียนวัฒนานคร 2543-08-08 2543-08-08
นาง กัญญา ปะนามะทัง กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี 2549-02-18 2549-02-18
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ 2549-04-04 2549-04-05
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและใช้สื่อประกอบการเรียนการอสนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-11-21 2553-11-22
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน อื่น ๆ ห้องประชุม สปจ.สระแก้ว 2543-08-20 2543-08-20
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2543-09-24 2543-09-24
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง อื่น ๆ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร 2549-04-11 2549-04-11
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเรื่องการคำนวณต้นทุนผลผลิต อื่น ๆ โรงเรียนอรัญประเทศ 2549-05-20 2549-05-20
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน อื่น ๆ มหาพันธ์รีสอร์ท อรัญประเทศ 2549-08-22 2549-08-23
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเรื่องการจัดทำโครงงาน อื่น ๆ อาคารอเนกประสงค์ สพท.สระแก้ว เขต 2 2549-09-05 2549-09-05
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2543-09-30 2543-10-01
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงาน ชมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว 2549-09-11 2549-09-11
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงาน อื่น ๆ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 2550-01-22 2550-01-22
นาง กัญญา ปะนามะทัง การปฏิรูปการเรียนรู้ "เน้นเด็กเป็นสำคัญ" อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนศรีอรัญโญทัย 2543-11-25 2543-11-25
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมรับฟังแนวดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2549 อื่น ๆ โรงเรียนวัฒนานคร 2550-02-06 2550-02-06
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยในชั้นเรียน อื่น ๆ โรงเรียนอรัญประเทศ 2550-03-27 2550-03-28
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประเมินสมรรถนะทดสอบแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอรัญประเทศ 2553-04-08 2553-04-08
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเรื่อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนศรีอรัญโญทัย 2543-11-27 2543-11-27
นาง กัญญา ปะนามะทัง การจัดทำแบบประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนาตนเองสำหรับครู อื่น ๆ ห้องประชุม สพท.สระแก้ว เขต 2 2550-05-29 2550-05-29
นาง กัญญา ปะนามะทัง ชมนิทรรศการมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2550 วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 2550-06-14 2550-06-14
นาง กัญญา ปะนามะทัง การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติราชการแก่บุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 2544-05-19 2544-05-19
นาง กัญญา ปะนามะทัง รับฟังการประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินภายนอกรอบ 2 อื่น ๆ โรงเรียนวัฒนานคร 2550-06-22 2550-06-22
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก อื่น ๆ โรงเรียนอรัญประเทศ 2550-07-09 2550-07-10
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการตรวจสอบทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัฒนานคร 2553-07-21 2553-07-21
นาง กัญญา ปะนามะทัง เข้าร่วมพิธีสวนสนามและรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 2544-07-01 2544-07-01
นาง กัญญา ปะนามะทัง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ภาษาไทย โรงเรียนร่มเกล้า 2550-07-11 2550-07-13
นาง กัญญา ปะนามะทัง ชมนิทรรศการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคกลางภาคตะวันออก อื่น ๆ จ.ชลบุรี 2550-07-31 2550-07-31
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมวิจัยในชั้นเรียน อื่น ๆ ห้องประชุม สปอ.วัฒนานคร 2544-08-26 2544-08-26
นาง กัญญา ปะนามะทัง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ อื่น ๆ โรงเรียนอรัญประเทศ 2550-08-15 2550-08-16
นาง กัญญา ปะนามะทัง ชมนิทรรศการเปิดบ้านเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้มีชีวิต อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก 2550-09-04 2550-09-04
นาง กัญญา ปะนามะทัง ศึกษาดูงาน อื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองแสง 2544-09-07 2544-09-07
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูแกนนำภาษาไทยบูรณาการ ระดับประถมศึกษา ภาษาไทย โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่าจ.ฉะเชิงเทรา 2553-08-16 2553-08-20
นาง กัญญา ปะนามะทัง รับฟังนโยบายจาก ผอ.สพท.สระแก้ว เขต 2 อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก 2550-11-19 2550-11-19
นาง กัญญา ปะนามะทัง ทดสอบวัดความรู้ครูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัฒนานคร 2550-12-01 2550-12-01
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมภาษาอังกฤษเรื่อง A world of Difference ด้านเทคนิคการสอนแบบ BBL ภาษาต่างประเทศ ห้องประชุมโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย อ.วัฒนานคร 2551-02-03 2551-02-03
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมรับฟังการชี้แจงเรื่องการสอบ O-NET อื่น ๆ ห้องประชุม สพท.สระแก้ว เขต 2 2551-02-26 2551-02-26
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมสัมมนาการพัฒนาและการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมศึกษา อื่น ๆ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 2544-09-20 2544-09-20
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมรับฟังการชี้แจงเรื่องการเลือกตั้ง สว. อื่น ๆ ห้องประชุม อ.วัฒนานคร 2551-02-27 2551-02-27
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำการจัดการเรียนร่วม อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2551-03-26 2551-03-26
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อื่น ๆ ห้องประชุม สปอ.วัฒนานคร 2545-06-11 2545-06-14
นาง กัญญา ปะนามะทัง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ห้องประชุมอาคาร 2 สพท.สระแก้ว เขต 2 2551-06-07 2551-07-12
นาง กัญญา ปะนามะทัง การประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานปีการศึกษา 2551 จาก ผอ.สพท.สระแก้ว เขต 2 อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร 2551-06-16 2551-06-16
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มปางสีดา อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก 2551-07-07 2551-07-07
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ 2551-07-14 2551-07-15
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุระดับโรงเรียน อื่น ๆ โรงเรียนศรีอรัญโญทัย 2545-07-15 2545-07-16
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 2545-09-25 2545-09-27
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (กลุ่มเครือข่ายนำร่อง) อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษก 2551-07-21 2551-07-21
นาง กัญญา ปะนามะทัง ฝึกอบรมการสอนภาษาไทยโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2 ภาษาไทย สพท.สระแก้ว เขต 2 2553-03-28 2553-03-28
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประเมินทดสอบสมรรถนะภาษาไทยบูรณาการ ภาษาไทย โรงเรียนอรัญประเทศ 2553-04-07 2553-04-07
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผลสอบระดับชาติ อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ 2551-07-28 2551-07-28
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประเมินทดสอบสมรรถนะคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอรัญประเทศ 2553-04-07 2553-04-07
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมควบคุมภายใน อื่น ๆ สพท.สระแก้ว เขต 2 2553-07-30 2553-07-30
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ อื่น ๆ สปอ.วัฒนานคร 2546-03-18 2546-03-18
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงินโรงเรียน อื่น ๆ สพท.สระแก้ว เขต 2 2551-10-31 2551-10-31
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประเมินทดสอบสมรรถนะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอรัญประเทศ 2553-04-07 2553-04-07
นาง กัญญา ปะนามะทัง รับฟังนโยบายจาก ผอ.สพท.สระแก้ว เขต 2 อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร 2551-11-09 2551-11-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 อื่น ๆ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร 2546-04-22 2546-04-25
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ อื่น ๆ ห้องประชุมบุษราคัม สพท.สระแก้ว เขต 2 2552-03-20 2552-03-20
นาง กัญญา ปะนามะทัง เรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อื่น ๆ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒนานคร 2552-06-04 2552-06-04
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Ms.Word 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนร่มเกล้า 2543-06-05 2543-06-15
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน อื่น ๆ มหาพันธ์รีสอร์ท อรัญประเทศ 2546-08-08 2546-08-08
นาง กัญญา ปะนามะทัง การนำสื่อ นวัตกรรม แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคิดวิเคราะห์ไปใช้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ภาษาไทย ห้องประชุมโรงเรียนอรัญประเทศ 2552-07-01 2552-07-01
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET อื่น ๆ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร 2553-01-21 2553-01-21
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ 2546-09-08 2546-09-09
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา อื่น ๆ สพท.สระแก้ว เขต 2 2552-07-13 2552-07-13
นาง กัญญา ปะนามะทัง เข้ารับการทดสอบความรู้ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัฒนานคร 2552-08-01 2552-08-01
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF) อื่น ๆ โรงเรียนวัฒนานคร 2546-10-07 2546-10-07
นาง กัญญา ปะนามะทัง เข้ารับการทดสอบความรู้ครูภาษาไทย ภาษาไทย โรงเรียนวัฒนานคร 2552-08-01 2552-08-01
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมกรรมการเลือกตั้ง นายก/อบต.หนองตะเคียนบอน อื่น ๆ ห้องประชุม อบต.หนองตะเคียนบอน 2552-09-03 2552-09-03
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมสมาชิกชมรมวิชาการ อื่น ๆ หอประชุมอเนกประสงค์ตำบลอรัญประเทศ 2546-11-06 2546-11-06
นาง กัญญา ปะนามะทัง ชมนิทรรศการ "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เด็ก" อื่น ๆ โรงเรียนอรัญประเทศ 2553-07-06 2553-07-06
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูการเงินพัสดุโรงเรียน อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2553-09-20 2553-09-21
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมทางไกลครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า 2546-11-06 2546-11-13
นาง กัญญา ปะนามะทัง การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-10-12 2553-10-12
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมรับมอบนโยบายจาก ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 อื่น ๆ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนร่มเกล้า 2553-10-30 2553-10-30
นาง กัญญา ปะนามะทัง ประชุมชี้แจงนโยบายจาก สพท.สระแก้ว เขต 2 อื่น ๆ โรงเรียนวัฒนานคร 2546-11-20 2546-11-20
นาง กัญญา ปะนามะทัง ไปทัศนศึกษา ดูงาน อื่น ๆ จ.จันทบุรี 2553-11-26 2553-11-26
นาง กัญญา ปะนามะทัง ร่วมจัดนิทรรศการ ชมนิทรรศการงานดอกแก้วบูรพาวิชาการ อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-12-01 2553-12-03
นาง กัญญา ปะนามะทัง เป็นวิทยากรครูแกนนำภาษาไทยบูรณาการ อบรมครูภาษาไทยใน สพป.สระแก้ว เขต 2 ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-12-18 2553-12-25
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 2543-01-10 2543-01-17
นาง กัญญา ปะนามะทัง การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-04-05 2554-04-05
นาง กัญญา ปะนามะทัง ดูงาน/ชมนิทรรศการงานบูรพาวิชาการ อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2547-01-14 2547-01-14
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.4 ภาษาต่างประเทศ ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2542-05-01 2542-05-04
นาง กัญญา ปะนามะทัง อบรมครูแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอรัญประเทศ 2547-01-23 2547-01-23
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ การอบรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สพป.สก.2 2554-03-31 2554-03-31
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ Master Teacher วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ มรว.ราชภัฏจันทรเกษม 2556-05-20 0256-05-24
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ การพัฒนาสื่อโดยใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2553-08-21 2553-08-22
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ การพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สก.2 2556-03-25 0256-03-26
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา(กลุ่มกลาง) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกสูง 2554-08-27 2554-08-28
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ โครงการนิเทศติดตามและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จ.สระแก้ว 2554-07-20 2554-07-22
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา(กลุ่มกลาง) คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองแอก 2554-08-06 2554-08-21
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ การพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์ สพป.สก.2 2554-04-05 2554-04-05
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ การอบรมครูแกนนำจัดการเรียนร่วม ภาษาไทย โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 2554-03-07 2554-03-09
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ หลักสูตรครูบรรณารักษ์ อื่น ๆ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา 2553-08-16 2553-08-20
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ การบูรณาการเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.สก.2 2553-06-16 0255-06-19
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ การใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad คณิตศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว 2553-08-01 2553-08-01
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2554-05-12 2554-05-12
นาง กัญญาภัค แสนเวียงจันทร์ อบรมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อื่น ๆ สพป.สก.2 2554-05-14 2554-05-14
นางสาว กัญญ์วรา นาคประสพ โครงกาพัฒนาและยกระดับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง สพป.สก 2 อื่น ๆ วัดเขาแก้วเสด็จ 2554-09-22 2554-09-26
นาง กันนาจ จันทร์ประเสริฐ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรม"เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สระแ้ก้ว เขต2 2556-03-02 2556-03-02
นาง กันยา ทองหล่อ utq 2131 ภาษาไทย สพฐ. 2555-05-23 2555-05-23
นาง กันยา ทองหล่อ utq 2105 ภาษาไทย สพฐ. 2555-05-23 2555-05-23
นาง กันยา ทองหล่อ utq 2101 ภาษาไทย สพฐ. 2555-06-02 2555-06-02
นาง กันยา ทองหล่อ utq 2303 ภาษาไทย สพฐ. 2555-05-24 2555-05-24
นาง กันยา ทองหล่อ utq 2136 ภาษาไทย สพฐ. 2555-06-07 2555-06-07
นาง กัลยา บุญมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้สอนประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-19 2555-06-21
นางสาว กัลยา ทองทศ อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับองค์ความรู้ท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-07-02 2556-08-02
นาง กัลยา บุญมา หลักสูตรรายวิชาเฉพาะวิชาเลือกตามภาระงานวิชาเลือกทั่วไป อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-16 2555-06-22
นางสาว กัลยา ทองทศ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อื่น ๆ วัดบางนาใน จังหวัดสระแก้ว 2556-04-03 2556-06-03
นาง กัลยา บุญมา วัดผลและประเมินผล ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-07-21 2555-07-22
นางสาว กัลยา ทองทศ อบรมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-01-06 2556-02-06
นาง กัลยา บุญมา พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุทยานแห่งชาติตาพระยา 2555-07-27 2555-07-28
นางสาว กัลยา ทองทศ ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการ อื่น ๆ จังหวัดราชบุรี 2556-07-03 2556-08-03
นาง กัลยา บุญมา การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-08-03 2555-08-04
นางสาว กัลยา ทองทศ ทัศนศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค อื่น ๆ จังหวัดระยอง 2555-10-12 2555-10-12
นาง กัลยา บุญมา แนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-05-20 2555-05-27
นาง กัลยา บุญมา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-01 2555-06-05
นาง กัลยา บุญมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นป.1 -ป.3 วิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-01 2555-06-29
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การอบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป สก 2 2556-05-13 2556-05-14
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ หลักสูตรบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-09-17 2555-10-02
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับครูประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ อ่างเก็บนำลำนางรอง จ. บุรีรัมย์ 2556-05-23 2556-05-25
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e - Training web utq หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถม หลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คณิตศาสตร์ web utq online 2555-06-19 2555-06-29
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สุขศึกษาและพลศึกษา หอประชุม อ. โคกสูง 2554-09-28 2554-09-28
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรม และจรรยาบรรณ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดบางนาใน อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 2554-10-05 2554-10-07
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ อบรมโครงการพัฒนาเชิงระบีคุณภาพบเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบดีโรงเรียนม อื่น ๆ รร. อรัญประเทศ 2550-03-20 2550-03-21
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดเล่านิทานคุณธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร.ร ศรีอรัญโญทัย 2554-11-15 2554-11-15
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การพัฒนาสมรรถภาพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการวิจัยในชั้นเรียน อื่น ๆ รร. อรัญประเทศ 2550-03-27 2550-03-28
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป สระแก้ว เขต 2 2555-01-28 2555-01-29
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร ร .บ้านโคกสูง 2553-01-07 2553-01-07
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ เทคนิคการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสืออ่านประกอบ อื่น ๆ สพป.สก 2 2553-01-15 2553-01-16
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ อบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สสวท. 2549-03-06 2549-03-15
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รร.บ้านโคกสูง 2552-07-20 2552-07-20
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การออกแบบการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์(Backward Design) ภาษาต่างประเทศ รร.บ้านโคกสามัคคี 2552-08-10 2552-08-10
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร ร.บ้านโคกสูง 2552-08-22 2552-08-30
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ อย. น้อยประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา หอประชุม อ. โคกสูง 2552-09-10 2552-09-10
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล สุขศึกษาและพลศึกษา หอประชุม อ. โคกสูง 2554-04-11 2554-04-11
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดบางนาใน อ. วัฒนานคร 2554-04-20 2554-04-22
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ โครงการครูสังคมศึกษา แรลลี่แหล่งเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป. สก 2 2554-05-10 2554-05-11
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ นมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ สุขศึกษาและพลศึกษา ร ร. อรัญประเทศ 2554-08-29 2554-08-29
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับกลาง โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วิทยาศาสตร์ ร ร. บ้านโคกสูง 2554-08-20 2554-08-28
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การจัดทำสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความ ภาษาไทย สพป. สก2 2554-09-08 2554-09-10
นาง กัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ การพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิศาสตร์ระดับกลางโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ คณิตศาสตร์ สพป. สก 2 2554-09-16 2554-09-18
นาง กาญจนา ธรรมศรี หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ วิชาตามภาระงาน และรายวิชาทั่วไป อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-12 2555-06-12
นางสาว กาญจนา ผลสุวรรณ แกนนำระดับกลางปฐมวัยต้นแบบ อื่น ๆ โรงแรมประการัง จ.ชลบุรี 2554-08-23 2554-08-25
นาง กาญจนา ธรรมศรี การประเมินภายนอก สมศ. อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ สระแก้ว 2549-05-30 2549-05-30
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมการประเมินภายนอก อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน สพท.สก.2 2546-09-08 2546-09-09
นาง กาญจนา เคยประสิทธิ์ การเขียนแผนสำหรับเด็กLD กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สระแก้วเขต2 2555-07-14 2555-07-14
นาง กาญจนา ธรรมศรี เศรษฐศาสตร์ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพฐ. 2553-11-20 2553-12-06
นางสาว กาญจนา ชำนาญกิจ เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน อื่น ๆ สำนักทดสอบทางการศึกษา 2555-08-27 2555-08-31
นาง กาญจนา ธรรมศรี Teaching Listening and Speaking for Young Learner ภาษาต่างประเทศ Sakaeo education Service Area Office 2 2553-05-14 2553-05-15
นาง กาญจนา ธรรมศรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ UTQ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพฐ. 2555-07-10 2555-10-18
นาง กาญจนา ธรรมศรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสอนศิลปะ ศิลปะ สพป.สก2 2555-06-14 2555-06-15
นาง กาญจนา ธรรมศรี แนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สก2 2554-10-01 2554-11-29
นาง กาญจนา ธรรมศรี โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสอนศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ศิลปะ สพปสก.2 (โรงเรียนศรีวัฒนาวิทยา) 2555-07-19 2555-07-20
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมคุณธรรมจริยธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดหนองหอย 2555-05-29 2555-05-30
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับประถม คณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554-10-15 2554-10-30
นาง กาญจนา เคยประสิทธิ์ ลูกเสือบันเทิงความรู้พิธีการ กิจกรรมบันเทิงในกองลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สระแก้วเขต2 2555-07-21 2555-07-22
นาง กาญจนา ธรรมศรี The Extending result of seminar ภาษาต่างประเทศ สพป.สก.2 2555-07-12 2555-07-13
นาง กาญจนา ธรรมศรี โครงการอบรมจิตเฉลิมพระเกียรติฯ อื่น ๆ วัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 2542-08-01 2542-08-05
นาง กาญจนา ธรรมศรี การสื่อสารภาษาอาเซียน(ภาษาเขมร) ภาษาต่างประเทศ สพฐ.สก.2 2555-07-15 2555-08-29
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมครูคณิตศาสตร์กลุ่มระดับกลาง คณิตศาสตร์ สสวท. 2554-09-29 2554-09-29
นาง กาญจนา ธรรมศรี เทคโนโลยี่ภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทส 2555-03-27 2555-03-28
นาง กาญจนา ธรรมศรี การอบรมสาระศิลปะ :สาระทัศนศิลป์ระดับประถมและมัยมศึกษา (UTQ2118) ศิลปะ สพฐ. 2555-07-12 2555-08-29
นาง กาญจนา ธรรมศรี สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ (UTQ214) ศิลปะ สพฐ. 2555-05-12 2555-06-03
นางสาว กาญจนา ชำนาญกิจ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน อื่น ๆ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 2555-08-22 2555-08-24
นาง กาญจนา ธรรมศรี เศรษฐศาสตร์(เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) UTQ210 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพฐ. 2555-05-10 2555-06-12
นางสาว กาญจนา ชำนาญกิจ การวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน อื่น ๆ สพป 2555-09-11 2555-09-01
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี 2555-09-19 2555-09-23
นาง กาญจนา ธรรมศรี attended Training for Teacher of English ภาษาต่างประเทศ Aranprathet School Sakeao Province 2548-02-12 2548-03-26
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2548-04-03 2548-04-03
นาง กาญจนา ธรรมศรี การจัดความรู้ UTQ 2303 อื่น ๆ สพฐ 2555-05-01 2555-05-20
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมโครงการอาหารปลอดภัย สุขศึกษาและพลศึกษา สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว 2546-09-17 2546-09-17
นาง กาญจนา ธรรมศรี การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานUTQ2128 อื่น ๆ สพฐ 2555-06-01 2555-07-01
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมSmis และData On Wap อื่น ๆ สพท.สก2 2552-05-20 2552-05-21
นาง กาญจนา ธรรมศรี การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2555-10-11 2555-10-13
นาง กาญจนา ธรรมศรี การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก ld. อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2551-07-14 2551-07-15
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยิ่เพื่อการเรียนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพท.สก2 2551-08-13 2551-08-16
นาง กาญจนา ธรรมศรี พัฒนาบุคลากรเครือข่ายแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2547-01-23 2547-01-23
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมวิชาวิทยาศาสตร์ทางไกลระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สพท.สก.2 2548-03-21 2548-03-30
นาง กาญจนา ธรรมศรี โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 5 ศิลปะ วิทยาลัยโพธิ์วิชชาลัย มศว. จังหวัดสระแก้ว 2552-01-27 2552-01-28
นาง กาญจนา ธรรมศรี การจัดการสอนเด็กพิการเรียนร่วม ภาษาไทย สพท.สก2 2552-06-12 2552-06-12
นาง กาญจนา ธรรมศรี โครงการอบรมครูผู้สอนศิลปะ ศิลปะ สพท.สก2 2554-07-24 2554-07-24
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพท.สก2 2552-06-10 2552-06-11
นาง กาญจนา ธรรมศรี เทคนิดการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 2553-06-29 2553-07-04
นาง กาญจนา ธรรมศรี อบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศ สพท.สก2 2551-07-11 2551-07-12
นาง กานดา คำมี การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-09-03 2555-09-04
นาง กานดา คำมี UTQ 2127 อื่น ๆ สพฐ 2555-06-20 2555-06-20
นาง กานดา คำมี UTQ 2112 อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-20 2555-06-20
นาง กานดา คำมี การวัดผลและประเมินผล อื่น ๆ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-09-10 2555-09-10
นาง กานดา คำมี การบูรณาการความรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษา อื่น ๆ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 2555-04-26 2555-06-27
นาง กานดา คำมี UTQ 2101 อื่น ๆ สพฐ 2555-06-20 2555-06-20
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรม e-Trainning กลุ่มสาระภาษาไทยสำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา ภาษาไทย สพฐ. 2555-07-07 2555-07-07
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช การสร้างแผนกิจกรรมคิดเวิเคราะห์ตามแนวทางการเรียนรู้ทางสมอง Brain-Based Learning ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2549-02-04 2549-02-04
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรม e-Trainning รายวิชาเลือกตามภาระงานและหลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป อื่น ๆ สพฐ. 2555-07-07 2555-07-07
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรปี 2555 อื่น ๆ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 2555-03-28 2555-03-30
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรม e-Trainning หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อื่น ๆ สพฐ. 2555-07-07 2555-07-07
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรม e-Trainning คณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สพฐ. 2555-07-07 2555-07-07
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรมประชุมเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล อื่น ๆ สพฐ. 2555-08-07 2555-08-11
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรม e-Trainning การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรคค์ อื่น ๆ สพฐ. 2555-07-02 2555-07-02
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของ สสวท คณิตศาสตร์ สสวท. 2555-06-10 2555-06-22
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-10-01 2554-10-01
นางสาว กานต์ชนก ปิ่นพานิช อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา อื่น ๆ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 2555-03-28 2555-03-30
นาย กิตติ กรจับ พัฒนาการต่อต้านยาเสพติด สุขศึกษาและพลศึกษา สพป.สก.เขต 2 2554-05-01 2554-05-01
นาย กิตติ กรจับ เศรษฐกิจพอเพียง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.บูรพา วิยาเขตสารสนเทศสระแก้ว 2554-05-08 2554-05-08
นาย กิตติ กรจับ การอ่านภาษาไทย ภาษาไทย สพป.สก.เขต 2 2554-07-12 2554-07-12
นาย กิตติ กรจับ ยกระดับครูสอนศิลปะ ภาษาไทย สพป.สก.เขต 2 2554-08-24 2554-08-24
นาย กิตติ กรจับ ETV คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ร.ร.บ้านหนองแอก 2554-08-07 2554-08-07
นาย กิตติศักดิ์ พลเดช โครงการยกระดับบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต 2 อื่น ๆ วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2554-09-22 2554-09-26
นาย กิตติศักดิ์ พลเดช การปฎิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกัน ภาษาต่างประเทศ โรงเเรมวาสิฎฐี 2554-07-29 2554-08-02
นาย กิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิท โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง อื่น ๆ โรงเรียนจุฬาภรณ์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 2555-05-25 2555-05-25
นาย กิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี15ปี) ณ จันทบุรี อื่น ๆ โรงเรียนบ้านโคก 2555-02-28 2555-02-28
นาย กิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิท การชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั่วประเทศ INDABAครั้งที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี 2555-07-26 2555-07-29
นาย กิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิท การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีทั่วประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงแรมอลิซาเบธ ถ.ประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร 2555-03-22 2555-03-23
นาย กิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิท อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือการจัดค่ายพักแรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูเสือวชิราวุธ 2554-11-21 2554-11-24
นาย กิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิท โครงการสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมด้านกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2555-06-10 2555-06-15
นาย กิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิท การชุมนุมกิจกรรมลูกเสือ4ภาค เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี 2555-08-11 2555-08-15
นาย กุระ โกษีโรจน์ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Trainingวิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2553-11-01 2553-11-30
นาย กุระ โกษีโรจน์ การอบรมพัฒนาคุุณภาพด้วยระบบ e-teaining หลักสูตรรายเฉพาะวิชา,หลักศูตรเลือกตามภาระงานและหลักสูตรทั่วไป อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-23 2555-07-06
นาย กุระ โกษีโรจน์ การอบรมพัฒนาคุุณภาพด้วยระบบ e-teaining หลักสูตรรายเฉพาะวิชา UTQ-2110และผ่านเกณฑ์ ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-23 2555-07-06
นาย กุระ โกษีโรจน์ การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน อื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประตูนำ้พระอินทร์ ปทุมธานี 2555-04-21 2555-04-21
นาย กุระ โกษีโรจน์ การอบรมพัฒนาคุุณภาพด้วยระบบ e-teaining หลักสูตรทั่วไป UTQ-104 อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-16 2555-06-24
นาย กุระ โกษีโรจน์ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 3 วัน ) อื่น ๆ คุรุสภา 2554-10-03 2554-10-05
นาย กุระ โกษีโรจน์ การอบรมพัฒนาคุุณภาพด้วยระบบ e-teaining หลักสูตรทั่วไป UTQ-2130และผ่านเกณฑ์ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-18 2555-06-24
นาย กุระ โกษีโรจน์ การเข้าค่ายภาษาอังกฤษขยายผลสู่ O-NET ครู ป.6 ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-07-30 2555-07-30
นาง กุหลาบ ทิพรักษ์ พัฒนาตนเอง UTQ ภาษาไทย สพฐ. จังหวัดสระแก้ว 2555-07-28 2555-07-30
นาง กุหลาบ ทิพรักษ์ พัฒนาตนเอง UTQ คณิตศาสตร์ สพฐ. จังหวัดสระแก้ว 2555-08-23 2555-08-25
นาง กุหลาบ ทิพรักษ์ พัฒนาตนเอง UTQ อื่น ๆ สพฐ. จังหวัดสระแก้ว 2555-08-06 2555-08-06
นาง ขจี พุ่มภักดี เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e- training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ - 2137 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและ สมรรถนหลัก สำหรับครู ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ อื่น ๆ สพฐ 2555-09-16 2555-09-16
นาง ขจี พุ่มภักดี พัฒนาวิทยากรแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี อื่น ๆ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิทซอย 5 กรุงเทฯ 2554-04-05 2554-04-09
นาง ขจี พุ่มภักดี การอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา( ID PLAN SK2) อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2554-10-07 2554-10-07
นาง ขจี พุ่มภักดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์ศึกษาปริยัติธรรมวัดบางนาใน (พระอารามหลวง) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2554-04-20 2554-04-22
นาง ขจี พุ่มภักดี เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e- training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิชาเฉพาะหลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน และหลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ อื่น ๆ สพฐ 2555-06-27 2555-06-27
นาง ขจี พุ่มภักดี โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 2554-06-13 2554-06-17
นาง ขจี พุ่มภักดี โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มูลนิธิ พิเชษฐ์ เทียนทอง 2554-11-17 2554-11-24
นาง ขจี พุ่มภักดี การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นขั้นที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย วิทยาศาสตร์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 2554-08-18 2554-08-19
นาง ขจี พุ่มภักดี ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2555-02-03 2555-02-03
นาง ขจี พุ่มภักดี การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วิทยาศาสตร์ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบิช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 2554-07-06 2554-07-07
นาง ขจี พุ่มภักดี ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ วิทยาศาสตร์ สพฐ 2555-08-27 2555-08-27
นาง ขจี พุ่มภักดี การอบรมหลักสูตรครูการศึกษาปฐมวัย ระดับกลางโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2554 อื่น ๆ โรงแรมปะการัง บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2554-08-23 2554-08-25
นาง ขจี พุ่มภักดี บูรณาการนิทานเพื่อนรักเข้ากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อื่น ๆ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 2555-06-23 2555-06-23
นาง ขจี พุ่มภักดี การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี ระดับปฐมวัย "ต้นแบบนวัตกรรมปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ" อื่น ๆ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 2554-09-05 2554-09-06
นาง ขจี พุ่มภักดี อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สก2 2555-02-13 2555-02-13
นาง ขจี พุ่มภักดี การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพับกระดาษสร้างสรรค์สร้างสื่อปฐมวัย อื่น ๆ วังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2554-09-25 2554-09-25
นาง ขจี พุ่มภักดี เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e- training หลักวิชาเลือกทั่วไป UTQ - 221 ปฐมวัย : การศึกษาปฐมวัย ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-27 2555-06-27
นาง ขจี พุ่มภักดี ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อื่น ๆ ชมรมครูปฐมวัย สพป.สกเขต 2 2555-08-24 2555-08-24
นาง ขจี พุ่มภักดี สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดเขแก้วเสด็จ 2555-08-07 2555-08-14
นาง ขจี พุ่มภักดี การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย อื่น ๆ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 2555-04-18 2555-04-20
นาง ขจี พุ่มภักดี เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปีการศึกษา2555หลักสูตรรายวิชาเลือกตามระบบงาน UTQ 2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-28 2555-05-28
นาง ขจี พุ่มภักดี เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ- 101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล ตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบ อื่น ๆ สพฐ 2555-09-16 2555-09-16
นาง ขจี พุ่มภักดี เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e- training หลักสูตรรายวิชาเฉพาะUTQ -2126 การศึกษาปฐมวัย อื่น ๆ สพฐ 2555-06-27 2555-06-27
นาง ขนิษฐา สมัน ประดิษฐ์ดอกไม้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2554-08-24 2554-08-25
นาง ขนิษฐา สมัน คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2554-09-11 2554-09-12
นาง ขนิษฐา สมัน ยาเสพติด อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2555-08-14 2555-08-14
นาง ขวัญชีวา ใจประเสริฐ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ เน้นระบบปฏิบัติการ และการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพท. สระแก้ว เขต ๒ 2553-05-22 2553-05-23
นาง ขวัญชีวา ใจประเสริฐ utq-2133 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ ภาษาไทย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 0255-06-12 0255-06-12
นาง ขวัญชีวา ใจประเสริฐ หลักสูตรกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 2551-09-07 2551-09-07
นาง ขวัญชีวา ใจประเสริฐ utq-2130 การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ ภาษาไทย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2555-05-18 2555-05-18
นาง ขวัญชีวา ใจประเสริฐ การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง) คณิตศาสตร์ lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 2554-08-06 2554-08-27
นาง ขวัญชีวา ใจประเสริฐ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-02-01 2555-02-01
นาง ขวัญชีวา ใจประเสริฐ การเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาษาไทย วัดบางนาใน พระอารามหลวง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2554-06-18 2554-06-20
นาง ขวัญชีวา ใจประเสริฐ utq-2133 ภาษาไทย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2555-06-12 2555-06-12
นางสาว ขวัญตา เพ็ชร์ตะกั่ว การพัฒนาศักยภาพครูกับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 2555-07-12 2555-07-12
นางสาว ขวัญตา เพ็ชร์ตะกั่ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2555-07-04 2555-07-07
นางสาว ขวัญตา เพ็ชร์ตะกั่ว โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีและต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดบางนาใน พระอารามหลวง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2555-07-09 2555-07-11
นางสาว ขวัญตา เพ็ชร์ตะกั่ว โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปี 2555 อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2555-06-28 2555-06-30
นาง ขวัญพิชา บุญชิต โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยระดับกลางตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ อื่น ๆ โรงแรมปะการัง บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2554-08-23 2554-08-25
นาง ขวัญพิชา บุญชิต อบรม e-Training หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป utq-2127 อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-15 2555-05-16
นาง ขวัญพิชา บุญชิต การสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-02-13 2555-02-13
นาง ขวัญพิชา บุญชิต การสินคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-30 2555-07-01
นาง ขวัญพิชา บุญชิต การจัดกิจกรรมพัฒนาความคิด อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-08-18 2555-08-18
นาง ขวัญพิชา บุญชิต อบรม e-Training หลักสูตรรายวิชาเฉพาะutq-2126 อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-20 2555-06-21
นาง ขวัญพิชา บุญชิต อบรม e-Training หลักสูตรรายตามภาระงาน utq-2127 อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-15 2555-05-16
นางสาว ขวัญศิริ บุญสรรค์ พัฒนาบุคลากรโรงเรียนดีศรีตำบล อื่น ๆ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 2555-11-27 2555-12-01
นางสาว ขวัญศิริ บุญสรรค์ การสอนโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-06-01 2556-06-02
นาย ขันติเจริญ งามขำ รายวิชาเลือกทั่วไป utq-106 อื่น ๆ ระบบ e-training 2555-06-15 2555-06-15
นาย ขันติเจริญ งามขำ รายวิชาเฉพาะ utq-2302 อื่น ๆ ระบบ e-training 2555-05-26 2555-05-26
นาย ขันติเจริญ งามขำ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับคุรภาพการศึกษา อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-09-29 2555-09-29
นาย ขันติเจริญ งามขำ การปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับผู้บริหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน World Peace Valley 2 จังหวัดนครราชสีมา 2555-03-11 2555-03-11
นาย ขันติเจริญ งามขำ รายวิชาเลือกทั่วไป utq-102 อื่น ๆ ระบบ e-training 2555-06-18 2555-06-18
นาย ขันติเจริญ งามขำ รายวิชาเลือกตามภาระงาน utq-2304 อื่น ๆ ระบบ e-training 2555-06-09 2555-06-09
นาย ขันติเจริญ งามขำ รายวิชาเลือกตามภาระงาน utq-2303 อื่น ๆ ระบบ e-training 2555-05-20 2555-05-20
นาย ขันติเจริญ งามขำ รายวาเลือกทั่วไป utq-2137 อื่น ๆ ระบบ e-training 2555-06-20 2555-06-20
นาย ขันติเจริญ งามขำ รายวิชาเลือกทั่วไป utq-2136 อื่น ๆ ระบบ e-training 2555-06-19 2555-06-19
นาย ขันติเจริญ งามขำ รายวิชาเฉพาะ utq-2301 อื่น ๆ ระบบ e-training 2555-05-26 2555-05-26
นางสาว คนิอร ปะนาตัง ปฏิบัติการจัดทำหนังสือเล่มเล็กกลุ่สสาระวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการสู่การพัฒนาความสาสมารถด้านการอ่านและการเขียน วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2554-12-25 2554-12-27
นางสาว คนิอร ปะนาตัง การพัมนาความรู้บูรราการการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2553-02-16 2553-02-17
นางสาว คนิอร ปะนาตัง การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรราการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อื่น ๆ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-09-16 2555-09-19
นางสาว คมคาย ภูแล่นดี โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556 อื่น ๆ สพป.สระแ้ก้ว เขต2 2556-05-28 2556-06-01
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน เทคนิคการวัดผลประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สปอ.ขามสะแกแสง 2540-08-09 2540-09-09
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน อบรมครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ภาษาไทย สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ. ปทุมธานี 2541-08-20 2541-08-21
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน อบรม Master teacher สาขา ภาษาไทยและบูรณาการ ภาษาไทย โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2553-08-16 2553-08-20
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน ผู้กำกับลูกเสือสามัยรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ภาษาไทย โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อ. โคกสูง จังหวัดสระแก้ว 2553-04-15 2553-04-21
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ในการสอนภาษาไทย ภาษาไทย สพป. สก. 2 2553-02-13 2553-02-13
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน การสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทย สพป. สก. 2 2553-02-14 2553-02-14
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน การอบรมทางไกลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สพป. สก. 2 2554-07-14 2554-07-27
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2550-04-21 2550-04-21
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน วิทยากรแกนนำ Master teacher สาขาภาษาไทยบูรณาการระดับประถมศึกษา ภาษาไทย โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 2554-06-18 2554-06-18
นาง คำพันธุ์ ตุลากัน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาไทย สพป. สก. 2 2553-07-10 2553-07-10
นาง จรรยา มั่งมีทรัพย์ อบรมการทำข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-27 0255-07-27
นาง จรรยา มั่งมีทรัพย์ อบรมการทำสื่อภาษาไทย ภาษาไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-07-21 2555-07-22
นาง จรรยา มั่งมีทรัพย์ อบรมภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-07-12 2555-07-12
นาง จรรยา มั่งมีทรัพย์ อบรมการอ่านจับใจความ ภาษาไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-07-14 2555-07-14
นาง จรัญ สุดเลิศ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-26 2555-05-26
นาง จรัญ สุดเลิศ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-18 2555-05-18
นาง จรัญ สุดเลิศ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-25 2555-05-25
นาง จรัญ สุดเลิศ การพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม สพป.สระแก้ว เขต2 2554-09-11 2554-09-12
นาง จรัญ สุดเลิศ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต เพื่อการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม สพป.สระแก้ว เขต2 2555-01-28 2555-01-29
นาง จรัญ สุดเลิศ การทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม สพป.สระแก้ว เขต2 2554-08-24 2554-08-24
นาง จรัญ สุดเลิศ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-26 2555-05-26
นาง จรัญ สุดเลิศ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป้นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา 2555-06-11 2555-06-15
นาง จรินทร์ญา ภาคพิชเจริญ ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 2550-04-19 2550-05-17
นาง จรินทร์ญา ภาคพิชเจริญ อบรมเชิงปฎิบัติธรรม อื่น ๆ ศูนย์การศึกษาวัดเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2555-07-08 2555-11-08
นาง จรินทร์ญา ภาคพิชเจริญ ปฎิบัติการการจัดทำสื่อหนังสือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาสระแก้ว เขต 2 2554-03-25 2554-03-27
นาง จรินทร์ญา ภาคพิชเจริญ ครูระบบทางไกล หลักสูตรมาตราฐานการอบรมครู ปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทย์ 2552-09-19 2552-09-22
นาง จรินทร์ญา ภาคพิชเจริญ ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานการอบรม(มาตรฐานกลาง) วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 2552-07-05 2552-07-26
นาย จักรกฤษณ์ สิงห์ห่วง English Resource and Instruction Centre Anubansriwattanawittaya school of Sakaeo Primary Education Service Area Office 2 ภาษาต่างประเทศ English Resource and Instruction Centre Anubansriwattanawittaya school of Sakaeo Primary Education S 2555-12-07 2555-12-13
นาง จันทรา รุ่งฟ้า หลักสูตร e-Training สำหรับพัฒนาข้าราชการครู อื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการ 2552-05-30 2552-05-31
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทาง e-GP อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 1 2555-08-28 2555-08-28
นาง จันทรา รุ่งฟ้า การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการคิดสู่ห้องเรียน กลุ่มการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สพท.สก.เขต.2 2552-06-06 2552-06-07
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก แนวทางขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง อื่น ๆ ม.บูรพา 2554-05-12 2554-05-12
นาง จันทรา รุ่งฟ้า การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชุมชน ศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553-02-10 2553-02-11
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก งานอนามัยโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงพยาบาลวัฒนานคร 2555-02-10 2555-02-10
นาง จันทรา รุ่งฟ้า การประชุมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา อื่น ๆ คุรุสภาจังหวัดสระแก้ว 2553-10-07 2553-10-07
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-01-09 2555-01-09
นาง จันทรา รุ่งฟ้า การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ สกสค. 2554-07-14 2554-07-14
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-30 2555-07-01
นาง จันทรา กองทอง การเลี้ยงหมูหลุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 2552-07-31 2552-07-31
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนอนุบาล/ประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงพยาบาลวัฒนานคร 2554-08-26 2554-08-26
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก อบรมหลักสูตรครูการศึกษาปฐมวัยระดับกลางตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบ อื่น ๆ โรงแรมปะการัง ชลบุรี 2554-08-23 2554-08-25
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-02-13 2555-02-13
นาง จันทรา พิมพ์กระโทก อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย อื่น ๆ โรงเรียนอนุศรีวัฒนาวิทยา 2554-09-10 2554-09-11
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ประชุมกลุ่มปางสีดา อื่น ๆ ร.ร.ร่มเกล้า 2554-08-20 2554-08-20
นาง จันทรา กองทอง การพัฒนาครูผ้สอนคณิตศาสตร์ (ครูระดับกลาง ) คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 2554-06-08 2554-07-08
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลนครราชศรีมา อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลนครราชศรีมา 2554-09-12 2554-09-12
นาง จันทรา กองทอง ข้อมูลการจัดทำ smiss อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2552-02-06 2552-02-06
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Traning หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-103 อื่น ๆ ระบบ e-Traning 2555-05-18 2555-05-18
นาง จันทรา กองทอง เทคนิคการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสืออ่านประกอบ อื่น ๆ ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 2553-01-15 2553-01-16
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมกิจกรรมหมออาสา อื่น ๆ สพป สก 2 2555-05-07 2555-05-08
นาง จันทรา กองทอง โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มูลนิธิศุภนิมิต อรัญประเทศ 2553-02-27 2553-03-01
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Traning หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-2105 คณิตศาสตร์ ระบบ e-Traning 2555-05-18 2555-05-18
นาง จันทรา กองทอง พัฒนาครูแกนนำการออกแบบและจัดทำแผนการสอน คณิตศาสตร์ โรงแรมอินโดจีน 2553-06-18 2553-06-19
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมหลักสูตรสถานศึกษา อื่น ๆ สพป สก 2 2555-03-23 2555-03-23
นาง จันทรา กองทอง อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 2553-07-17 2553-07-17
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมการวัดและประเมินผล(ระยะ1) อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน 2555-03-17 2555-03-18
นาง จันทรา กองทอง วิทยากรกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 2553-09-10 2553-09-11
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2555-01-19 2555-01-21
นาง จันทรา กองทอง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2553-10-14 2553-10-14
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมการคุมสอบ NT อื่น ๆ สพป สก 2 2555-03-02 2555-03-02
นาง จันทรา กองทอง การจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2553-11-21 2553-11-22
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Traning หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-103 อื่น ๆ ระบบ e-Traning 2555-05-18 2555-05-18
นาง จันทรา กองทอง การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/ วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ. จันทบุรี 2553-11-27 2553-11-29
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ศึกษาดูงานเรื่องการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินภายนอกจาก สมศ.ที่โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองและโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส อื่น ๆ สพป สก 2 2554-09-14 2554-09-14
นาง จันทรา กองทอง พัฒนาคุณภาพด้วยระบ e-trainning คณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 2553-12-06 2553-12-06
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ประชุมสัมนาโทรทัศน์ครู แหล่งเรียนรู้และครูภาคตะวันออกสู่การเป็นผู้บริหารและครูมืออาชีพ อื่น ๆ สพป สก 2 2554-09-09 2554-09-09
นาง จันทรา กองทอง การผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2554-08-17 2554-08-17
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ภาษาไทย สพป สก 2 2555-04-24 2555-04-25
นาง จันทรา กองทอง การพัฒนาครูผ้สอนคณิตศาสตร์ (ครูระดับกลาง ) คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 2554-08-20 2554-08-21
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ประชุมงานวิชาการกลุ่มปางสีดา อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2554-12-26 2554-12-26
นาง จันทรา รุ่งฟ้า ครูสอนภาษาไทย ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2555-06-16 2555-06-23
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมการวัดและประเมินผล(ระยะ2) อื่น ๆ สพป สก 2 2555-05-19 2555-05-19
นาง จันทรา รุ่งฟ้า ฝึกอบรมe- training หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-2122สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สพฐ. 2555-07-04 2555-07-04
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 คณิตศาสตร์ สพป สก 2 2555-06-01 2555-06-01
นาง จันทรา รุ่งฟ้า โครงการอบรมสัมมนาปีแห่งการท้าทาย 2555 อื่น ๆ สพป.สก.1 2555-07-06 2555-07-06
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ประชุมครูวิชาการ อื่น ๆ ร.ร.ร่มเกล้า 2554-09-02 2554-09-02
นาง จันทรา รุ่งฟ้า การอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id plan) อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2554-10-07 2554-10-07
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การปฏิบัติ "การพัฒนางานเพื่อคุณภาพผู้เรียน" อื่น ๆ สพป. สระแก้ว เขต 2 2554-07-30 2554-07-30
นาง จันทรา รุ่งฟ้า ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2555-02-03 2555-02-03
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ประชุมงานวิชาการกลุ่ม อื่น ๆ โรงเรียนสารคุณสโมสร 2554-10-06 2554-10-06
นาง จันทรา รุ่งฟ้า ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบe- training หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-105 การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน อื่น ๆ สพฐ. 2555-07-06 2555-07-06
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ศึกษาดูงานเรื่องการประเมินภายนอกจาก สมศ.ที่โรงเรียนบ้านโคกปราสาท อื่น ๆ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 2554-10-03 2554-10-03
นาง จันทรา รุ่งฟ้า ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training UTQ-2130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ;การจัดการเรียนรุ้จากแหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ สพฐ. 2555-09-11 2555-09-11
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ โครงการส่งเสริมการศึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2/54 อื่น ๆ สพป สระแก้ว เขต 2 2554-08-04 2554-08-04
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมการพัฒนาทักษะการอ่าน ป.1-3 ภาษาไทย สพป สก 2 2555-04-24 2555-04-25
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Traning หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2128 อื่น ๆ ระบบ e-Traning 2555-05-15 2555-05-15
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-02-21 2554-02-21
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ ประชุมและชี้แจงการกรอกข้อมูล smiss อื่น ๆ สพป สก 2 2555-06-08 2555-06-08
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมการวัดผลประเมินผล(ระยะ3) อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2555-06-09 2555-06-09
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมครูสอนสังคม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป สก 2 2555-06-16 2555-06-16
นาง จันทรา ปินะโพธิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข่าว อื่น ๆ สพป สก 2 2554-08-16 2554-08-16
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาไทยเรื่องการอ่านบทร้อยกรองแนวคีตวรรณกรรม ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2547-06-29 2547-06-30
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การทำข้อสอบ ศิลปะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2555-04-10 2555-04-10
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2548-08-28 2548-08-28
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ หลักสูตรายวิชาเลือกตามภาระงาน utq-2136 อื่น ๆ utqonline.net 2555-04-26 2555-04-26
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ โครงการอ.ย.น้อยจังหวัดสระแก้ว อื่น ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2548-06-08 2548-06-08
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การวิเคราะห์ข้อสอบ ศิลปะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2555-05-12 2555-05-12
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2548-10-06 2548-10-06
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ ห้องสมุดมีชีวิต อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-05 2555-05-09
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพัฒนาการของสมอง อื่น ๆ ศูนย์สัมมมนามหาพันธ์ 2549-02-07 2549-02-07
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ ระบบดูแลช่วยการแนะแนว ภาษาไทย สพฐ. 2555-06-20 2555-06-22
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การประเมินผลการพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยตามสภาพที่แท้จริง อื่น ๆ ศูนย์สัมมมนามหาพันธ์ 2549-02-18 2549-02-18
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ ระบบดูแลช่วยนักเรียน อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-08-30 2555-08-30
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การสัมมนาทางวิชาการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพครั้งที่2 อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2549-03-04 2549-03-04
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การวิจัยในชั้นเรียน ศิลปะ โรงเรียนร่ามเกล้า 2555-06-04 2555-06-04
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพัฒนาครูและห้องสมุดโรงเรียนเครือข่ายแกนนำในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2549-08-19 2549-08-20
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ utq- 2101 ภาษาไทย utqonline.net 2555-04-26 2555-04-26
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพัฒนาวิชาชีพครู อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2549-09-08 2549-09-08
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป utq-2130 อื่น ๆ utqonline.net 2555-04-26 2555-04-26
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินโครงการและการรายงานโครงการ อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2549-10-03 2549-10-03
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวBrain Based Learning อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2550-01-27 2550-01-27
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การอบรมตรูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2550-04-19 2550-05-17
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2550-06-11 2550-06-13
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2551-03-26 2551-03-26
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อื่น ๆ ศูนย์ศึกษากสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว 2551-05-09 2551-05-13
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานประติมากรรมกระดาษ ศิลปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2551-08-07 2551-08-07
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2553-06-07 2553-06-11
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2553-07-18 2553-07-20
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติulibm อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว 2553-07-21 2553-07-21
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ55พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2553-08-27 2553-08-30
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2553-12-21 2553-12-24
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบe-training อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2553-12-09 2553-12-09
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2554-05-12 2554-05-14
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2554-05-03 2554-05-06
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพัฒนาทักษะบุคลากรในการสอนเพศศึกษา เอสด์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 2554-05-10 2554-05-10
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ พัฒนาความรู้แนวคิดการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์จินตนาการศิลปะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2554-06-12 2554-06-17
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ หลักสูตรครูบรรณารักษ์ ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554-07-06 2554-07-08
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การพ้ฒนาครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2554-08-16 2554-08-19
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การวิเคราะห์ข้อสอบ อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2554-09-08 2554-09-08
นาง จันทร์จิรา ธรรมสุวรรณ์ การอ่านวิเคราะห์เขียน คุญลักษณะอันพึงประสงค์ ภาษาไทย โรงเรียนร่มเกล้า 2554-09-10 2554-09-10
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Traing และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปี 2555 หลักสูตรรายวิชาทั่วไป UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-09 2555-06-09
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปี 2555 หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-2106 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-09 2555-06-09
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน อบรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน อื่น ๆ กลุ่มเครือข่ายพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-07-18 2555-07-19
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดราษร์บำรุง อื่น ๆ โรงเรียนวัดราษร์บำรุง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 2555-06-21 2555-08-22
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินความสามารถทางการคิด คณิตศาสตร์ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี 2555-07-01 2555-07-05
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน การสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล อื่น ๆ ศูนย์ปฎิบัติธรรมเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี 2555-08-07 2555-08-11
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปี 2555 หลักสูตรวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2137 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับครู อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-05-17 2555-05-17
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน อบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินนักเรียนนานาชาติ คณิตศาสตร์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 2555-06-04 2555-06-07
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน เข้าค่ายส่งเสริมการอ่านบูรณาการการเรียนรู้ อื่น ๆ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น แอนด์รีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี 2555-07-22 2555-07-25
นางสาว จันทร์จุฬา หอมหวาน อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาทั่วไป UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-05-18 2555-05-18
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณูด้านการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ โรงแรมอินโดจีน 2554-09-08 2554-09-10
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง หลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2556-06-01 2556-06-02
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล อื่น ๆ 2555-08-11 2555-08-11
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง การบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระหลัก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2556-06-15 2556-06-15
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง อบรมครูกลุ่มระดับกลางด้วยระบบทางไกล หลักสูตรมาตราฐานการอบรมครู ปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 14 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554-09-30 2554-09-30
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบโลกศาสตร์องค์ความรู้สู่ชุมชน วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2556-04-29 2556-05-03
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่คลังข้อสอบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2554-08-23 2554-08-23
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง อบรมปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-05-25 2555-05-26
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง อมรบเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2555 วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ.สระแก้ว 2555-09-03 2555-09-04
นางสาว จันทร์เพ็ญ นาทอง ได้เข้ารับการอบรมเชิงการปฏิบัติการ เรื่อง พันาความรุ้บูรณาการการสอน วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับครูในระดับประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554-02-16 2554-02-17
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-16 2555-07-17
นาง จันทร์แรม บัวบุญ อบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบหลักสูตรแนวการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.utqonline.net 2555-06-20 2555-06-20
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง วิทยาศาสตร์สำหรับครูป.1-3 วิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนาครูฯ 2555-05-04 2555-04-09
นาง จันทร์แรม บัวบุญ อบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.utqonline.net 2555-06-20 2555-06-20
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง การแก้ปัญหาการอ่าน ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-04-24 2555-04-25
นาง จันทร์แรม บัวบุญ สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดเขาแก้วเสด็จ 2555-08-07 2555-08-11
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง การเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ อื่น ๆ สถาบันพัฒนาครูฯ 2555-05-01 2555-05-09
นาง จันทร์แรม บัวบุญ อบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบหลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงานและหลักสูตรวิชาเลือกทั่วไป ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.utqonline.net 2555-06-22 2555-06-22
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง การเรียนการสอนแบบโครงงาน อื่น ๆ สถาบันพัฒนาครูฯ 2555-04-24 2555-04-29
นาง จันทร์แรม บัวบุญ การจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning และการจัดห้องเรียนออนไลน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศูนย์ ICT ชุมชนคำบลโคกสูง 2555-03-22 2555-03-24
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านการวัดผล ระยะ 1 อื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 2555-03-17 2555-03-18
นาง จันทร์แรม บัวบุญ การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนฯ อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-03-20 2556-03-20
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านการวัดผล ระยะ 2 อื่น ๆ โรงเรียนร่มเกล้า 2555-05-19 2555-05-19
นาง จันทร์แรม บัวบุญ โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-06-01 2556-06-02
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม คณิตศาสตร์ สถาบันพัฒนาครูฯ 2555-04-20 2555-04-25
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง คณิตศาสตร์ระดับกลาง คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต2 2554-09-16 2554-09-18
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สถาบันพัฒนาครูฯ 2555-06-10 2555-06-17
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง วิทยาศาสตร์ระดับกลาง วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา 2554-08-20 2554-08-27
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม คณิตศาสตร์ สถาบันพัฒนาครูฯ 2555-06-10 2555-06-17
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง การทำข้อมูลสมิธ อื่น ๆ สพป.สระแก้วเขต2 2554-06-06 2554-06-06
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง พํฒนาครูสู่ความเป็นเลิศฯ ระยะ 3 ภาษาไทย โรงเรียนร่มเกล้า 2555-06-09 2555-06-09
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง ทันตประถม อื่น ๆ โรงพยาบาลวัฒนานคร 2554-08-26 2554-08-26
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555-05-09 2555-05-11
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาครูฯ 2555-05-11 2555-05-16
นางสาว จันทร์แรม เพ็งเที่ยง การเรียนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อื่น ๆ สถาบันพัฒนาครูฯ 2555-04-25 2555-04-30
นางสาว จันทิมา กาญจนา อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้วยระบบทางไกล(ETV)หลักสูตรมาตตตรฐานการอบรมครูปีที่2(ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 ศูนย์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2555-08-11 2555-08-19
นางสาว จันทิมา กาญจนา เทคนิคการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2553-01-15 2553-01-16
นางสาว จันทิมา กาญจนา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ ม.บูรพา 2555-05-18 2555-05-18
นางสาว จันทิมา กาญจนา การสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2553-02-14 2553-02-14
นางสาว จันทิมา กาญจนา ศึกษาดูงานเตรียมการประเมินรอบสาม โรงเรียนพรหมนิมิต และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีอรรัญโญทัย 2555-09-24 2555-09-24
นางสาว จันทิมา กาญจนา พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2552-10-09 2552-10-09
นางสาว จันทิมา กาญจนา การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e - training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระและหลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป อื่น ๆ สพฐ 2555-06-16 2555-06-18
นางสาว จันทิมา กาญจนา การใช้ ICTส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2552-07-02 2552-07-03
นางสาว จันทิมา กาญจนา (UTQ-222) การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อื่น ๆ สพฐ 2555-06-16 2555-06-18
นางสาว จันทิมา กาญจนา หลักสูตรแกนกลาง 2551 อื่น ๆ โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2551-02-06 2551-02-06
นางสาว จันทิมา กาญจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และเศรษฐศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-16 2555-06-16
นางสาว จันทิมา กาญจนา การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2553-05-22 2553-05-23
นางสาว จันทิมา กาญจนา (UTQ-2131) การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ สพฐ 2555-05-17 2555-05-18
นางสาว จันทิมา กาญจนา แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2552-06-20 2552-06-20
นางสาว จันทิมา กาญจนา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีอรรัญโญทัย 2555-09-01 2555-09-01
นางสาว จันทิมา กาญจนา (UTQ-2112)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สพฐ 2555-05-17 2555-05-18
นางสาว จันทิมา กาญจนา ศึกษาดูงานเตรียมการประเมินรอบสามโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีอรรัญโญทัย 2555-01-09 2555-01-09
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ ผู้นำกิจกรรมนันทนาการ เกมและเพลง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 2553-07-21 2553-07-23
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ หลักสูตรและสื่อนวัตกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อื่น ๆ ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2555-06-01 2555-06-01
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ การพัฒนาศักยภาพครูและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 อื่น ๆ โรงเรียนลำปายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 2553-08-16 2553-08-17
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-04-02 2555-04-06
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ การอบรมหลักสูตรบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-09-17 2555-10-02
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ การศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อื่น ๆ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 2555-09-03 2555-09-04
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ การบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ(กิจกรรมนันทนาการ)กับการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-06-15 2556-06-15
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ โครงกากรพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ(ผผ ภาษาไทย 2555-11-28 2555-11-30
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี 2555-07-24 2555-07-27
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ โรงเรียนส่งบเสริมสุุขภาพ สุขศึกษาและพลศึกษา สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 2555-11-12 2555-11-12
นาง จันราทวรรณ ทิพยนันท์ ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-15 2555-06-17
นาง จารวี โกสุม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555-05-06 2555-05-09
นาง จารวี โกสุม การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Office" การงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2556-04-26 2556-04-27
นาง จารวี โกสุม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก อื่น ๆ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 2555-09-24 2555-09-24
นาง จารวี โกสุม อบรมเชิงปฏิบัติการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-04-03 2556-04-04
นาง จารวี โกสุม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อื่น ๆ ห้อง ICT โรงเรียนบ้านหนองบัว 2554-10-27 2554-10-27
นาง จารวี โกสุม การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-book ด้วยโปรแกรมFlipook Maker Pro การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-06-01 2556-06-02
นาง จารวี โกสุม อบรมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา(ระดับกลาง) คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-09-16 2554-09-18
นาง จารวี โกสุม การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center ) อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-06-16 2556-06-16
นาง จารวี โกสุม การเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษา สมศ รอบ 3 อื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองบัว 2555-12-09 2555-12-09
นาง จารวี โกสุม อบรม เชิงปฏิบัติการการเพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็คทรอนิคส์ อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-09-25 2554-09-25
นาง จารวี โกสุม การพัฒนาหลักสูตรการวัดและประเมินผล อื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองบัว 2554-10-27 2554-10-27
นาง จารวี โกสุม อบรม เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-08-17 2554-08-17
นาง จารวี โกสุม อบรมครูเทคโนโลยีและการงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-07-30 2555-07-31
นาง จารวี โกสุม อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Smis ) อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-06-07 2554-06-07
นาง จารวี โกสุม หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-๒๑๒๙ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อื่น ๆ UTQสพฐ. 2555-06-13 2555-06-13
นาง จารวี โกสุม อบรมการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-09-08 2554-09-10
นาง จารวี โกสุม หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-๒๑๓๐ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ UTQสพฐ. 2555-06-13 2555-06-13
นาง จารวี โกสุม พัฒนาความรู้บูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับครู วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-02-16 2554-02-17
นาง จารวี โกสุม หลักสูตรรายวิชาเฉพาะUTQ-2105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนประถมศึกษา คณิตศาสตร์ UTQสพฐ. 2555-05-19 2555-05-19
นาง จารวี โกสุม อบรมพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ครูกลุ่มระดับกลาง) วิทยาศาสตร์ ศูนย์การอบรมโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2554-08-20 2554-08-28
นาง จารวี โกสุม อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-07-07 2555-07-08
นาง จารวี โกสุม อบรมครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศูนย์การอบรมโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2555-08-11 2555-08-19
นาง จารวี โกสุม อบรมครูสอนวิทยาศาสตร์แบบยั่งยืน วิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตรร่วมกับสพป.สระแก้วเขต 2 2555-07-16 2555-07-17
นาง จารุณี พละหาญ utq2303การจัดการความรู้ ภาษาไทย 2555-06-20 2555-06-27
นาง จารุณี พละหาญ utq201 ภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษา ภาษาไทย 2555-06-01 2555-06-23
นาง จารุณี พละหาญ utq107การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2555-05-05 2555-05-20
นาง จารุณี พละหาญ utq220 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2555-06-15 2555-06-20
นาง จารุณี พละหาญ utq 2127 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ภาษาไทย 2555-06-01 2555-06-11
นาง จารุณี พละหาญ utq217การพัฒนาความสามารถทางภาษา ภาษาต่างประเทศ 2555-06-15 2555-07-05
นาง จารุณี พละหาญ utq-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อื่น ๆ 2555-04-19 2555-09-20
นาง จารุณี พละหาญ utq203 คณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 2555-06-01 2555-06-25
นาง จารุณี พละหาญ utq2104คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2555-06-01 2555-06-20
นาง จารุณี พละหาญ utq2101แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 อื่น ๆ 2555-06-10 2555-06-25
นาง จารุณี พละหาญ utq210วิชาเศรษฐศาสตร์(เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2555-06-10 2555-06-23
นาง จารุณี พละหาญ utq2135การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาษาไทย 2555-06-10 2555-06-25
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ หลักสูตรวิชาเลือกทั่ไป UTQ-2136 ภาษาไทย ระบบ e-Training 2555-09-05 0255-09-05
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ คณิตศาตร์ คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-04-18 2555-04-18
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ โทรทัศน์ครู อื่น ๆ สพป.สระแก้วเขต2 2555-11-03 2555-11-03
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี e-Training 2555-03-06 2555-03-05
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-01-06 2555-01-06
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ หลักสูตรวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2127 อื่น ๆ e-Training 2555-03-06 2555-03-06
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ หลักสูตรวิชาเลือกทั่ไป UTQ-2128 วิทยาศาสตร์ e-Training 2555-03-05 2555-03-05
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ หลักสูตรวิชาเลือกทั่วไปUTQ-201 ภาษาไทย ระบบ e-training 2555-09-05 2555-09-05
นาย จำลอง ยุวาพัฒน์ หลักสูตรวิชาเฉพาะ UTQ-2105 คณิตศาสตร์ e-Training 2555-02-06 2555-02-06
นาย จำเนียร พวงแก้ว โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับผู้บริหารการศึกษา อื่น ๆ World Peace Valley2 จังหวัดนครราชสีมา 2555-03-11 2555-03-17
นาย จำเนียร พวงแก้ว พัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-08-22 2555-08-23
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธฺการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2134 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดชั้นสูง อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555-05-15 2555-05-18
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-224 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ(Coaching) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-224 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2133 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนรู้แบบบูรณาการสู้พหุปัญญา อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-223 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-222 บรรณารักษ์: การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-221 ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-212 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-102 การบริหารหลักสูตร อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-211 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-217 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: การพัฒนาความสามารถทางภาษา (Language Proficiency) ภาษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว โครงการราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 1 อื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองมั่ง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 2555-03-27 2555-03-27
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-209 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: โครงงานประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-204 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-218 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: การนำหลักสูตรแกนกลางการศีกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สู่การปฏิบัติ ภาษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา ศิลปะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-104 การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-216 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: เทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: นาฏศิลป์ ศิลปะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-2302 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2303 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-101 หลักสูตรแกนกลางการศีกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-208 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: การสอนภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-214 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทัศนศิลป์ ศิลปะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาย จำเนียร พวงแก้ว อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2304 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับผู้บริหาร อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2555-04-20 2555-09-20
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบ e-Training 2555-04-20 2555-09-20
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล ( ID PLAN ) อื่น ๆ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2554-09-17 2554-09-17
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพ"โรงเรียนดีศรีตำบล" อื่น ๆ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2555-08-07 2555-08-11
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูเครือข่านศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ เรื่องสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2550-07-04 2550-07-04
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-2121 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดว้ยระบบ e-Training 2555-04-20 2555-09-20
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 2550-07-06 2550-07-07
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ รายวิชาเลือกตามภาระงาน และรายวิชาเลือกทั่วไป อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดว้ยระบบ e-Training 2555-04-20 2555-09-20
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ภาษาไทย สวนอาหารเนินน้ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2550-12-24 2550-12-24
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบ e-Training 2555-04-20 2555-09-20
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2551-05-12 2551-05-15
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2555-02-03 2555-02-04
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การอบรม English Reading Skill ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2551-08-24 2551-08-24
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ภาษาไทย ห้องบุษราคัม สพป.สก.เขต2 2554-08-28 2554-08-28
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ อื่น ๆ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อรัญประเทศ 2550-06-02 2550-06-06
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การสร้างแบบกิจกรรมคิดวิเคราะห์ อื่น ๆ ม.บรูพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว 2549-02-04 2549-02-04
นาง จำเริญ ไล้สวัสดิ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน การคิดสู่ห้องเรียน อื่น ๆ ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2550-06-22 2550-06-22
นาง จำเรียง สุทธิวานิช แนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อื่น ๆ online 2555-05-24 2555-08-24
นาง จิตรา อุดมเวช การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อื่น ๆ สพฐ. 2555-07-11 2555-07-11
นาง จิตรา อุดมเวช UTQ 2304 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร อื่น ๆ สพฐ. 2555-07-25 2555-07-25
นางสาว จิตรา เขตหลัก UTQ- 221 การศึกษาปฐมวัย อื่น ๆ สพฐ 2055-12-06 2055-12-06
นางสาว จิตรา เขตหลัก UTQ- 205 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป. 1-3 วิทยาศาสตร์ สพฐ 2055-12-06 2055-12-06
นางสาว จิตรา เขตหลัก UTQ- 203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สพฐ 2055-12-06 2055-12-06
นางสาว จิตรา เขตหลัก UTQ- 206 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป. 4 - 5 วิทยาศาสตร์ สพฐ 2055-12-06 2055-12-06
นางสาว จิตรา เขตหลัก UTQ- 2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อื่น ๆ สพฐ 2055-12-06 2055-12-06
นาง จิตรา อุดมเวช UTQ 101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการวัดและประเมินผล อื่น ๆ สพฐ.. 2555-07-27 2555-07-27
นางสาว จิตรา เขตหลัก UTQ- 2126 การศึกษาปฐมวัย อื่น ๆ สพฐ. 2555-12-06 2555-12-06
นาง จิตรา อุดมเวช UTQ 2301 การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-11 2555-06-11
นาง จิตรา อุดมเวช โครงการปฎิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา อื่น ๆ ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2555-03-11 2555-03-17
นาง จินดารัตน์ เสมา การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีประจำตำบล อื่น ๆ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 2555-09-07 2555-09-11
นาง จินดารัตน์ เสมา การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาทางสมอง ภาษาไทย สพป.สพทเขต2 2554-01-04 2554-02-04
นาง จินดารัตน์ เสมา การพัฒนาผ่านระบบe-training ( utq ) อื่น ๆ สพฐ. 2555-04-01 2555-05-17
นาง จินดารัตน์ เสมา การสอนภาษาไทยที่สอดคลอ้งกับพัฒนาการทางสมอง BRAIN-BASED-LEARNING ภาษาไทย โรงแรมธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2553-07-04 2553-10-04
นาง จินดารัตน์ เสมา การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2552-06-06 2552-07-06
นาง จินดารัตน์ เสมา ศึกษาดูงานโรงเรียนไกลกังวลและโรงเรียนวัดห้วยมงคล การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดห้วยมงคล 2554-01-21 2554-01-22
นาง จินดาเพชร ขออาพัด วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 2555-09-03 2555-09-04
นาง จินดาเพชร ขออาพัด การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนอ่านจับใจความสำคัญ ภาษาไทย ชมรมครูภาษาไทย 2555-07-21 2555-07-22
นาง จินดาเพชร ขออาพัด ดครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-08-05 2555-08-07
นาง จินดาเพชร ขออาพัด ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ อื่น ๆ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 2555-09-21 2555-09-21
นาง จินดาเพชร ขออาพัด อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-trainingหลักสูตรutq-๒๑๓๐การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-04 2555-06-04
นาง จินดาเพชร ขออาพัด อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-trainingรายวิชาเฉพาะutq-๒๑๑๑สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-04 2555-06-04
นาง จินตนา รัตนแก้ว อบรม E-training UTQ สาระการเรียนรู้สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สพฐ. 2555-06-09 2555-06-09
นางสาว จินตนา ประเสิฐโส การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-20 2555-06-24
นาง จินตนา รัตนแก้ว การใช้คอมพิวเตอร์พกพา"แท็บเล็ต"เพื่อการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-01-28 2555-01-29
นางสาว จินตนา ประเสิฐโส การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สพฐ. 2555-06-01 2555-06-04
นาง จินตนา รัตนแก้ว อบรม E-training UTQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพฐ. 2555-06-20 2555-06-20
นางสาว จินตนา ประเสิฐโส การสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-15 2555-06-17
นาง จินตนา รัตนแก้ว อบรม E-training UTQ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-19 2555-06-19
นางสาว จินตนา ประเสิฐโส อบรมขยายผลค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ O-net ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-30 2555-07-31
นาง จินตนา รัตนแก้ว การใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูผู้สอนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-09-17 2555-10-02
นางสาว จินตนา ประเสิฐโส สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สพฐ. 2555-06-01 2555-06-04
นาง จินตนา รัตนแก้ว การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555-05-15 2555-05-18
นางสาว จินตนา ประเสิฐโส การสอนภาษาอังกฤษด้วยเกมและเพลง ภาษาต่างประเทศ ชมรมครูภาษาอังกฤษ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-27 2555-07-28
นาง จินตนา รัตนแก้ว การบูรณาการฐานการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-03-26 2555-03-27
นาง จินตนา รัตนแก้ว อบรมครูและนักเรียนแกนนำส่งเริมการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน ภาษาไทย สพป.สระแก้วเขต2 2554-07-14 2554-07-14
นาง จินตนา รัตนแก้ว อบรม E-training UTQ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-26 2555-06-26
นาง จินตนา รัตนแก้ว การพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-09-29 2555-09-29
นาง จินตนา รัตนแก้ว อบรมการวัดและประเมินผล อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-09-10 2555-09-10
นาง จินตนา รัตนแก้ว อบรมชมรมครูคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-07 2555-07-08
นาง จินตนา รัตนแก้ว การใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-23 2555-07-24
นาง จินตนา หงษ์ทวี การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-16 2555-06-16
นาง จินตนา หงษ์ทวี การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง UTQ - 2136 อื่น ๆ สพฐ. 2555-08-29 2555-08-29
นาง จินตนา หงษ์ทวี การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน UTQ -105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพฐ. 2555-08-29 2555-08-29
นาง จินตนา หงษ์ทวี การเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูระดับประถมศึกษา UTQ-2110 ภาษาไทย สพฐ. 2555-08-29 2555-08-29
นาง จินตนา หงษ์ทวี การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ศิลปะ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-19 2555-07-20
นาง จินตนา หงษ์ทวี อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-22 2555-07-22
นาง จินตนา หงษ์ทวี เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-12 2555-07-12
นาง จินตนา หงษ์ทวี แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สระแก้ว เขต 2 2554-11-10 2554-11-11
นาง จินตนา หงษ์ทวี การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม Smis และ Data center ปีการศึกษา 2555 อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-06-08 2555-06-08
นาง จินตนา หงษ์ทวี การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-09 2555-07-09
นางสาว จิรวรดา พลสงคราม หลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-08-20 2555-08-20
นางสาว จิรวรดา พลสงคราม โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 2554-12-02 2554-12-04
นางสาว จิรวรดา พลสงคราม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-05-03 2555-05-04
นางสาว จิรวรดา พลสงคราม โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านการวัดและการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนร่มเกล้า 2555-05-10 2555-05-10
นาง จิรัชญา เนียมบุญ การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา(ครูกลุ่มระดับกลาง คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 2554-07-30 2554-08-07
นางสาว จิราพร แพน้อย การพัฒนาครูภาษาไทยทั้งระบบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับกลาง ภาษาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา 2554-07-05 2554-07-07
นางสาว จิราพร แพน้อย อบรมครูภาษาอังกฤษ attended teachers training 2012 ภาษาต่างประเทศ สพป.สก.2 2555-06-22 2555-06-24
นางสาว จิราพร แพน้อย e-training หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป utq-201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย : ภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษา อื่น ๆ 2555-06-30 2555-06-30
นางสาว จิราพร แพน้อย e-training หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน utq -2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ อื่น ๆ utq online 2555-06-30 2555-06-30
นางสาว จิราพร แพน้อย อบรมครูภาษาอังกฤษ(ขยายผล)attended teacher training 2012 ภาษาต่างประเทศ สพป.สก.2 2555-07-12 2555-07-13
นางสาว จิราพร แพน้อย เรื่องการเตรียมสอบ n t อื่น ๆ สพป.สก.2 2555-03-02 2555-03-02
นางสาว จิราพร แพน้อย โครงการสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษของนักเรียน อื่น ๆ สพป.สก.2 2555-07-09 2555-07-09
นางสาว จิราพร แพน้อย e-training หลักสูตรรายวิชาเฉพาะutq-2110กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย:สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา อื่น ๆ utq online 2555-06-30 2555-06-30
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้บูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิทยาศาสตร์ อุทยานเเห่งชาติตาพระยา 2555-07-27 2555-07-28
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2553-04-09 2553-04-10
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด โครงการอบรมครูบรรจุใหม่ อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเก้วเขต 2 2554-05-11 2554-05-13
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2553-04-01 2553-04-02
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ครูกลุ่มระดับกลาง) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2554-08-27 2554-08-28
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้รูปเเบบการสอนเพื่อสร้างเเรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเก้วเขต 2 2555-05-25 2555-05-26
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมพัฒนาครูทั้งระบบ วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเก้วเขต 2 2553-12-25 2553-12-25
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้บูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเก้วเขต 2 2554-02-16 2554-02-17
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเเผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อื่น ๆ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระเเก้วเขต 2 2555-07-14 2555-07-14
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเเซร์ออ 2554-08-07 2554-08-08
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมพัฒานาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยระบบทางไกล (ETV) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเเซร์ออ 2555-08-18 2554-05-19
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมพัฒนาครูทั้งระบบ วิทยาศาสตร์ - 2553-11-01 2553-11-30
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมพัฒานาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยระบบทางไกล (ETV) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเเซร์ออ 2555-08-11 2555-08-12
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ครูกลุ่มระดับกลาง) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 2554-08-20 2554-08-21
นางสาว จิราภรณ์ พืมขุนทด อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเเซร์ออ 2554-08-20 2554-08-21
นางสาว จิรายุ คำภักดี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 534 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายพรเพชรแค้มป์ จังหวัดยะโสธร 2554-10-21 2554-10-25
นางสาว จิรายุ คำภักดี การผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิคศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-08-17 2554-08-17
นางสาว จิรายุ คำภักดี การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2555-03-10 2555-04-10
นางสาว จิรายุ คำภักดี อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ครูกลุ่มระดับกลาง) คณิตศาสตร์ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-09-19 2554-09-19
นางสาว จิรายุ คำภักดี งานอนามัยโรงเรียยนและการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุภาพระดับเพชร อื่น ๆ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร 2552-10-03 2552-10-03
นางสาว จิรายุ คำภักดี อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโป่งคอม 2553-12-03 2553-12-03
นางสาว จิรายุ คำภักดี โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว อื่น ๆ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 2555-06-07 2555-06-07
นางสาว จิรายุ คำภักดี การสอนอ่านเขียนวิเคราะห์ในการสอนภาษาไทย ภาษาไทย ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2553-02-13 2553-02-13
นางสาว จิรายุ คำภักดี การอบรมเชิงปฏิบัติการ กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 14 ชั่วโมง สุขศึกษาและพลศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้านท่าเกวียน 2553-03-22 2553-03-23
นาง จิราวรรณ วงษ์สอาด การประเมินคุณภาพภายใน อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 2555-09-29 2555-09-29
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ อื่น ๆ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 2555-09-21 2555-09-21
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-trainingรายวิชาเลือกตามภาระงานutq-๒๓๐๔การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-21 2555-06-21
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-trainingรายวิชาเลือกตามภาระงานutq-๒๓๐๓การจัดการความรู้(Knowledge-Mangement)) อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-21 2555-06-21
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-trainingรายวิชาเฉพาะutq-๒๓๐๑การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-19 2555-06-19
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน อบรม กกต.ท้องถื่น ณสำนักงาน กกต.สระแก้ว สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงาน กกต.สระแก้ว 2555-08-02 2555-08-02
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน การสื่อสารภาษาอาเซี่ยน(ภาษาเขมร) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-08-29 2555-08-29
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-trainingรายวิชาเฉพาะutq-๒๓๐๒การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-18 2555-06-18
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-06 2555-07-07
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-19 2555-07-19
นาง จิราวัฒน์ คุณเวียน การอบรมการใช้แท็บเลต การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-08-22 2555-08-22
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย อบรมการประกันคุณภาพภายใน อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-08-16 2554-08-16
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบจ.สระแก้ว อื่น ๆ อบจ. สระแก้ว 2555-01-03 2555-01-03
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย อบรมทันตกรรม อื่น ๆ โรงพยาบาลวัฒนานคร 2554-08-26 2554-08-26
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย กิจกรรมพัฒนาความคิดสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-08-18 2555-08-18
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย ศึกษาดูงานปฐมวัย อื่น ๆ อนุบาลวังสมบูรณ์ 2554-08-15 2554-08-15
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย การเตรียมงานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย อื่น ๆ สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-01-09 2555-01-09
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย อนุบาล อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554-07-05 2554-07-09
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย อบรมการเงินและบัญชี อื่น ๆ สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-07-22 2555-07-22
นาง จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย ศึกษาดูงาน อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2554-09-12 2554-09-12
นางสาว จุฑาทิพ สำนักดี การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อื่น ๆ ณ ห้องประชุมโรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี 2554-05-08 2554-05-08
นางสาว จุฑาทิพ สำนักดี การอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทวรักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี 2554-06-11 2554-06-12
นางสาว จุฑาทิพ สำนักดี การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. อื่น ๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2554-06-25 2554-06-26
นางสาว จุฑาทิพ สำนักดี สัมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล อื่น ๆ ศูนย์การศึกษาเขาแก้เสด็จ จังปราจีนบุรี 2555-09-19 2555-09-23
นางสาว จุฑาทิพ สำนักดี การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมนำเสนอ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 2554-08-13 2554-08-13
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ การอ่านบทร้อยกลองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 2554-07-09 2554-07-09
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 2542-05-24 2542-06-01
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ utq-2112 วิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-17 2555-06-18
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง การอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 2546-04-05 2546-04-08
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ หลัหสูตรรายวิชาเลือกภาระงาน utq -2101 อื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-23 2555-06-24
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ คณิตศาสตร์ สปอ.วัฒนานคร 2542-03-29 2542-05-07
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป utq-2127 ศิลปะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-06-11 2555-06-14
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมสัมมนาการพัฒนาและปฏิรูปสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 2544-09-20 2544-09-20
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ สัมนาปฎิบัติธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี 2555-08-07 2555-08-11
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง ประชุมสัมมนาการจัดทรัพยากรเพื่อการศึกษา อื่น ๆ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว 2544-10-17 2544-10-17
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2555-02-01 2555-02-01
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่และค่ายคุณธรรมจริยธรรม อื่น ๆ วัดเขาป่าแก้ว 2542-05-10 2542-05-15
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ หลักสูตรบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2555-09-10 2555-09-12
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 2547-05-20 2547-05-21
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 2555-07-12 2555-07-13
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง เทคนิคการเขียนหนังสือเรียน เอกสารประกอบการสอนและหนังสือสำหรับการค้นคว้า คณิตศาสตร์ หน่วยงานเอกชน 2547-10-07 2547-10-07
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2555-05-01 2555-05-01
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 2543-12-09 2543-12-13
นาง จุฑามาศ สีพิจิตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-10-03 2555-10-04
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ผู้บริหารเพื่อพัฒนาสู่การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 2543-08-16 2543-08-17
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมการวัดและประเมินผล อื่น ๆ มศว.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2554-03-30 2554-03-31
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ มหาภัณฑ์รีสอท 2546-09-27 2546-09-28
นาง จุฑามาศ สีพิจิตร การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-30 2555-07-02
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 2546-09-09 2546-09-09
นาง จุฑามาศ สีพิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สพฐ. 2555-07-05 2555-07-05
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เติมต่อความมั่นใจผ่านสื่อทางไกลแก่เพื่อนครู อื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการ 2543-07-04 2543-07-05
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มศว.ประสานมิตร 2555-01-28 2555-01-29
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวัฒนานคร 2544-04-25 2544-05-01
นาง จุฑามาศ สีพิจิตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อื่น ๆ สพฐ. 2555-07-17 2555-07-17
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 2542-06-14 2542-06-17
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล อื่น ๆ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาแก้วเสด็จ 2555-08-08 2555-08-11
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยตั้งชมรมลูกคิดในโรงเรียน คณิตศาสตร์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 2543-05-01 2543-05-06
นาง จุฑามาศ สีพิจิตร การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต เพื่อการเรียนรู้ อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-01-28 2555-01-29
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 2543-09-01 2543-09-06
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ วรรณคดี วรรณกรรม ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2556-04-03 2556-04-04
นางสาว จุฑามาศ กุ่มเรือง อบรมการใช้โปรแกรมgsp คณิตศาสตร์ โรงเรียนตาพระยา 2554-07-23 2554-07-26
นาง จุฑามาศ รัตนวงค์ อาหารปลอดภัย ปลอดโรค โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อื่น ๆ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง จ.สระแก้ว 2556-06-18 2556-06-18
นาง จุฑามาศ สีพิจิตร การอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ภาษาไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-02-01 2555-02-01
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ อื่น ๆ สพป.สก. เขต 2 2555-06-28 2555-06-30
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สพป.สก. เขต 2 2555-06-10 2555-06-10
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาขีพ อื่น ๆ วัดเขาแก้ว้สด็จ 2555-04-02 2555-04-06
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: การพัฒนาความสามารถทางภาษา (Language Proficiency) ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 2555-08-06 2555-08-06
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน การวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง อื่น ๆ โรงเรียนบ้านเขาจาน 2555-08-01 2555-08-01
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เกม ภาษาต่างประเทศ สพป.สก. เขต 2 2555-07-27 2555-07-28
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) ภาษาต่างประเทศ สพป.สก. เขต 2 2555-07-30 2555-07-31
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน รายวิชาเลือกตามภาระงาน และหลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป อื่น ๆ โรงเรียนบ้านเขาจาน 2555-08-07 2555-08-07
นาง จุลาภรณ์ เล็กประโคน อบรมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา ปี ๒๕๕๕ ภาษาต่างประเทศ สพป.สก.เขต 2 2555-06-22 2555-06-24
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-08-28 2555-08-28
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและประเมิน โรงเรียนบ้านโคกมะตูม สพป.สระแก้ว เขต 1 อื่น ๆ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 2555-08-31 2555-08-31
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-07 2555-07-07
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร อบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-09-17 2555-09-19
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน อื่น ๆ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-22 2555-07-22
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 อื่น ๆ สพป สระแก้ว เขต 2 2555-07-19 2555-07-19
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร อบรมครูภาษาอังกฤษระดับประถม ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-12 2555-07-13
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร อบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อื่น ๆ สพป. สระแก้ว เขต 2 2555-08-14 2555-08-14
นาง จุไรรัตน์ รักมิตร อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-07-23 2555-07-24
นาย จเร ฉ่ำช่วง รายวิชาเฉพาะ utq-2301 การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ อื่น ๆ e-training 2555-06-06 2555-06-06
นาย จเร ฉ่ำช่วง โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับผู้บริหารการศึกษา อื่น ๆ World Peace Valley 2 จังหวัดนครราชสีมา 2555-03-11 2555-03-17
นาย จเร ฉ่ำช่วง รายวิชาเฉพาะ utq-2302การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อื่น ๆ e-training 2555-06-06 2555-06-06
นาย จเร ฉ่ำช่วง รายวิชาเลือกตามภาระงาน utq-2304 อื่น ๆ e-training 2555-06-06 2555-06-06
นาย จเร ฉ่ำช่วง รายวิชาเลือกทั่วไป utq-103 การประกันคุณภาพการศึกษา อื่น ๆ e-training 2555-06-06 2555-06-06
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด ครูถิ่นกลางร้อยปัญญาพัฒนาหลักสูตรดี อื่น ๆ สพป.สก. 2 2550-03-15 2550-03-15
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด ปฏิบัติธรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 3 ภาษาไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จ.ปทุมธานี 2552-06-26 2552-06-28
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ประจำปี 2549 อื่น ๆ วัดเขาป่าแก้ว อ.วังนำเย็น จ.สระแก้ว 2549-03-13 2549-03-19
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด ศิลปและนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ภาษาไทย สพป.สก. 2 2553-07-17 2553-07-18
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้วอ.วัฒนานครจ.สระแก้ว 2549-08-29 2549-08-31
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การสื่อสารภาษาอาเซี่ยน(อังกฤษ) กลุ่มการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สพป.สก.2 2555-08-17 2555-09-15
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การปฏิบัติธรรม อื่น ๆ วัดเขาป่าแก้ว อวังน้ำเย็น จ. สระแก้ว 2549-03-15 2549-03-19
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สก. 2 2555-06-30 2555-07-01
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สก. 2 2553-10-02 2553-10-03
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด ครูการศึกษาปฐมวัยระดับกลางโครงการยกระดับคุณภาพครูตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง อื่น ๆ โรงแรมปะการังอ.บางแสนจ.ชลบุรี 2554-08-17 2554-08-19
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย อื่น ๆ สพป.สก.2 2555-08-18 2555-08-18
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด พัฒนาคุณภาพด้วยระบบe-trainingหลักสูตรวิชาเลือกทั่วไปutq2127 อื่น ๆ สพฐ. 2555-05-20 2555-05-25
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อื่น ๆ สพฐ 2554-06-11 2554-06-14
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-01 2555-06-08
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การสื่อสารภาษาอาเซียน(เขมร) อื่น ๆ สพป.สก. 2 2555-07-18 2555-08-15
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพัฒนาการของสมอง อื่น ๆ ศูนย์สัมมนามหาพันธ์ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2549-02-07 2549-02-07
นาง ฉวีวรรณ แผ่วตะคุ อบรม Tablet การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอรัญประเทศ 2555-08-23 2555-08-23
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด สัมมนาและปฏิบัติธรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อื่น ๆ ชมราพุทธศาสตร์สากลในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จ.ปทุมธานี 2552-10-27 2552-10-30
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน อื่น ๆ โรงพยาบาลวัฒนานคร 2554-09-06 2554-09-06
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 2549-03-06 2549-03-15
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-11 2555-06-14
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนประถมศึกษา อื่น ๆ โรงพยาบาลวัฒนานคร 2549-11-24 2549-11-24
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยปี 2553 อื่น ๆ สพป.สก.2 2553-06-25 2553-06-25
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด เสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง ภาษาไทย สพป.สก.2 2555-06-20 2555-06-20
นาง ฉวีวรรณ รอดสุด โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา "ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ " อื่น ๆ โรงแรรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2549-04-04 2549-04-05
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ การอบรมปักพานพุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป สก2 2553-09-19 2553-09-19
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ ศึกษาดูงาน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อยุธยา 2553-10-27 2553-10-29
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training อื่น ๆ สพฐ 2553-12-03 2553-12-03
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วัดบางนาใน 2554-05-13 2554-05-13
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 2554-06-22 2554-06-22
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ อบรมครูและนักเรียนแกนนำส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการอ่าน ภาษาไทย สพป สก2 2554-07-01 2554-07-01
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนางานเพื่อคุณภาพผู้เรียน อื่น ๆ สพป สก2 2554-07-19 2554-07-19
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล อื่น ๆ สพป สก2 2554-08-05 2554-08-05
นางสาว ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ พัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน อื่น ๆ สพป สก2 2554-09-08 2554-08-09
นางสาว ชฎาพร สายจันทร์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอรัญประเทศ 2013-03-29 2013-03-31
นางสาว ชฎาพร สายจันทร์ โครงการอบรมครูบรรจุใหม่ 2556 อื่น ๆ สพป.สก เขต 2 2013-04-02 2013-04-04
นางสาว ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านกะสัง 2555-07-10 2555-07-13
นางสาว ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 อื่น ๆ ระบบe-Training 2555-06-15 2555-06-15
นางสาว ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 2554-06-22 2554-06-22
นางสาว ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ" ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว 2554-07-31 2554-07-31
นางสาว ชนาภา คำดี โครงการอาชีพระยะสั้นหลักสูตร 5 วัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 2552-04-06 2552-04-10
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ Internet 2555-08-13 2555-08-13
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2554 อื่น ๆ ห้องบุษราคัม 2554-07-30 2554-07-30
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมกาน้นกระบวนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ สำหรับครูประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ห้องบุษราคัม 2555-07-07 2555-07-08
นางสาว ชนาภา คำดี การปฏิรูปรอบสอง ทศวรรษที่ 2 อื่น ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา 2553-04-25 2553-04-25
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมคณิตศาสตร์ สำหรับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ Internet 2555-06-18 2555-06-18
นางสาว ชนาภา คำดี การบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเล้าและเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก อื่น ๆ โรงเรียนนายร้อยพะจุลจอมเกล้าและเขื่อนขุนด่านปราการชลจังหวัดนครนายก 2553-09-19 2553-09-20
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา อื่น ๆ Internet 2555-06-19 2555-06-19
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้องบุษราคัม 2555-09-03 2555-09-04
นางสาว ชนาภา คำดี ศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยหมากแข้งจังหวัดอุดรธานี อื่น ๆ โรงเรียนห้วยหมากแข้ง 2553-09-10 2553-09-14
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อื่น ๆ Internet 2555-06-19 2555-06-19
นางสาว ชนาภา คำดี การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบย้อนกลับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 2552-06-20 2552-06-20
นางสาว ชนาภา คำดี การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบย้อนกลับสำหรับครูผู้สอนวิทยาสาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริษัทแม็ค 2552-04-25 2552-04-25
นางสาว ชนาภา คำดี เป็นวิทยากรโครงการค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ คณิตศาสตร์ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว 2552-09-04 2552-09-05
นางสาว ชนาภา คำดี การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบยั่งยืน(Ulead) การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนร่มเกล้า 2553-07-27 2553-07-29
นางสาว ชนาภา คำดี ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา อื่น ๆ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 2552-10-12 2552-10-12
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมอาชีพระยะสั้น การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 2553-04-06 2553-04-08
นางสาว ชนาภา คำดี การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ห้องบุษราคัม 2555-07-16 2555-07-17
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมหลักสูตรการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อื่น ๆ Internet 2555-06-18 2555-06-18
นางสาว ชนาภา คำดี ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน อื่น ๆ หอประชุมศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 2552-06-20 2552-06-20
นางสาว ชนาภา คำดี อบรมการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Trailnning อื่น ๆ Internet 2553-12-06 2553-12-06
นางสาว ชนาภา คำดี การประชุมปฏิบัติการประเมินสมรรถนะ และจัดทำแผนตนเองรายบุคคล อื่น ๆ สพท.จบ.2 2552-03-30 2552-03-30
นางสาว ชนิกานต์ เสียงเย็น การออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศ สพท.สระแก้ว เขต 2 2552-11-07 2552-12-07
นางสาว ชนิกานต์ เสียงเย็น อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 2553-01-12 2253-09-12
นาง ชนิด กันพงษ์ การอบรมหลักสูดรพัฒนาครูโดยใช้ระดับพื่เลี้ยง คณิตศาสตร์ ส.พ.ป สก.เขต 2 2556-06-01 2556-06-02
นาง ชนิด กันพงษ์ ศึกษาด้วยตนเอง UTQ ไทย คณิต การจัดการ ภาษาไทย ห้องพิวเตอร์ หนองสังข์ 2555-08-16 2555-08-30
นาง ชนิด กันพงษ์ อาหารปลอดภัย สุขศึกษาและพลศึกษา สาธารณะสุข 2556-06-18 2556-06-18
นาง ชนิด กันพงษ์ อาหารเพื่อสุขภาพ สุขศึกษาและพลศึกษา หอประชุม สพป.สกเขต1 2555-07-05 2555-07-05
นาง ชนิด กันพงษ์ การอบรมพัฒนาศักยภาพการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดชั้นสูง อื่น ๆ ม.ศรึนครินทร์ 2556-05-18 2556-05-19
นาง ชนิด กันพงษ์ ปฏิบัติธรรม โครงการครูดีศรีตำบล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี 2555-08-07 2255-08-11
นาง ชนิด กันพงษ์ การอบรมเชิงปฎิบัติการการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมตามตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น ภาษาไทย ส.พ.ป สก.เขต 2 2556-04-03 2556-04-04
นาง ชนิด กันพงษ์ ปฏิบัติธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกายธรรม เขาแก้วเสด็จ 2555-04-02 2555-04-06
นาง ชนิด กันพงษ์ การอบรมลูกเสือนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส.พ.ป สก.เขต 2 2556-06-15 2556-06-15
นาง ชนิด กันพงษ์ การวัดประเมินผลคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สพป.สกเขต2 2555-07-08 2555-07-08
นาง ชนิด กันพงษ์ การแก้ปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียน ภาษาไทย ห้องบุษราคัม สปท.สก.เขต 2 2554-07-14 2554-07-14
นาง ชนิด กันพงษ์ อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2553-01-18 2553-01-18
นาง ชนิด กันพงษ์ การสอนอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ในการสอนภาษาไทย ภาษาไทย ห้องบุษราคัม สพป.สก.เขต 2 2553-02-13 2553-02-13
นาง ชนิด กันพงษ์ การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์ อื่น ๆ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2552-08-24 2552-08-28
นาง ชนิด กันพงษ์ การสอนภาษาไทยเพิ่มผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน ภาษาไทย ห้องบุษราคัมสพป.สก.เขต2 2553-02-14 2553-02-14
นาง ชนิด กันพงษ์ เทคนิคการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสืออ่านประกอบ ภาษาไทย ห้องบุษราคัมสพป.สก.เขต2 2553-01-15 2553-01-16
นาง ชนิด กันพงษ์ การอ่านบทร้อยกรอง ภาษาไทย ห้องบุษราคัม สพป.สก.เขต 2 2554-07-09 2554-07-09
นาง ชนิด กันพงษ์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายต้นกล้าอาสาหัวใจรักดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมมาราม 2554-08-24 2554-08-26
นาง ชนิด กันพงษ์ พัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e tranning การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2553-12-06 2553-12-06
นาง ชนิด กันพงษ์ ทักษะชีวิต อื่น ๆ ห้องบุษราคัม สพป.สก.เขต 2 2554-10-01 2554-10-01
นาง ชนิดา ภักดีกุล UTQ 2130 การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ สพฐ. 2555-06-02 2555-06-02
นาง ชนิดา ภักดีกุล เทคนิคการสอนเกม-เพลง ภาษาต่างประเทศ ชมรมครูภาษาอังกฤษ สพป.สก.เขต 2 2555-07-27 2555-07-28
นาง ชนิดา ภักดีกุล ครุผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับกลาง 16 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์ สสวท. 2554-10-30 2554-10-30
นาง ชนิดา ภักดีกุล UTQ 2108 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ สพฐ. 2555-06-10 2555-06-12
นาง ชนิดา ภักดีกุล อบรบการขยายผลค่ายวิชาการภาษาอังกฤษสู่ O-net ภาษาต่างประเทศ ศูนย์ ERIC 2555-07-30 2555-07-31
นาง ชนิดา ภักดีกุล UTQ 218 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตรแกนกลางสู่การปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพฐ. 2555-06-12 2555-06-12
นาง ชนิดา ภักดีกุล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อื่น ๆ สกสค. 2555-05-02 2555-05-04
นาง ชนิดา ภักดีกุล ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับกลาง คณิตศาสตร์ สพป.สก.เขต 2 2554-10-30 2554-10-30
นาง ชนิดา ภักดีกุล อบรบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน อื่น ๆ สพป. สก.เขต 2 2555-06-11 2555-06-11
นาง ชนิดา ภักดีกุล อบรบคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูผู้สอน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สก.เขต 2 2555-09-28 2555-09-30
นางสาว ชนิดา พยุงศักดิ์สกุล เพิ่มศักยภาพการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล คณิตศาสตร์ สพป.สระแก้วเขต 2 2555-06-01 2555-06-01
นางสาว ชนิดา พยุงศักดิ์สกุล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี 2555-07-23 2555-07-26
นางสาว ชนิดา พยุงศักดิ์สกุล อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ภาษาไทย ระบบ e-Training 2555-06-16 2555-09-30
นางสาว ชนิดา พยุงศักดิ์สกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อื่น ๆ สพป.สระแก้วเขต 1 2555-08-28 2555-08-28
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร อบรมโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับกลาง วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2554-08-20 2554-08-28
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร UTQ 2101 , UTQ 2112 ,UTQ 2127 วิทยาศาสตร์ สพฐ. 2555-03-30 2555-06-04
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร อบรมวัดและประเมินผล อื่น ๆ สพป.สก2 2554-08-05 2554-08-05
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อื่น ๆ มหาวิยาลัยบูรพา 2555-05-11 2555-05-14
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร อบรมชมรมครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ น้ำตกสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 2554-07-07 2554-07-09
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2 2555-09-03 2555-09-04
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร อบรมโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับกลาง คณิตศาสตร์ สพป.สก2 2554-09-16 2554-09-18
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร อบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยระบบทางไกล (ETV) วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2555-08-03 2555-08-19
นาง ชยาภรณ์ พิมพิสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเน้นอาเซียน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 2555-09-01 2555-09-01
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วิทยาศาสตร์ ผ่านทางระบบ e-training 2553-12-06 2553-12-06
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดปี 2553 อื่น ๆ สพป.สก.2 2553-08-04 2553-08-04
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การแจ้งเตือนภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดน อื่น ๆ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2553-08-05 2553-08-06
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 2553-08-18 2553-08-19
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การรายงานข้อมูลนักเรียนบนเว็บไซต์ อื่น ๆ สพป.สก.2 2554-01-31 2554-01-31
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อื่น ๆ สพป.สก.2 2553-08-25 2553-08-25
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ UTQ-2113 วิทยาศาสตร์ E-training 2555-06-05 2555-06-05
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ UTQ-2132 อื่น ๆ E-training 2555-06-05 2555-06-05
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ อื่น ๆ สพป.สก.2 2554-05-11 2554-05-13
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การใช้โปรแกรมsmis อื่น ๆ สพป.สก.2 2554-06-10 2554-06-10
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การวัดผล/ประเมินผลผู้เรียน อื่น ๆ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 2554-09-14 2554-09-14
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ สพป.สก.2 2555-05-25 2555-05-26
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การอบรม A.T.C. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนรมบุรีรัชดามังคลาภิเษก สพม.32 2555-05-03 2555-05-09
นาง ชรัญธิดา สกุลชัยยะ การอบรมปฏิบัติการการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สพป.สก.2